2019 sportovní infrastruktura

Podpora obnovy a rozvoje venkova

DT 117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Příjem žádostí do 28. února 2019

Podporovány budou akce zamřené na:

 • na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
 • na obnovu školních tělocvičen.

Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána
k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.

Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové časové kapacity objektu.

Uznatelné náklady:

 • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury,
 • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod., v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,
 • oplocení, osvětlení školního hřiště, v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště,
 • výměna kotle včetně otopné soustavy, v případě, že tato akce je součástí obnovy školní tělocvičny.

Neuznatelné náklady:

 • tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atpod.),
 • tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.)

Uznatelné náklady jsou ty, které vznikly nejdříve den po podání žádosti na podatelnu MMR a souvisí výhradně s realizací akce.

Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté.

 

Povinné přílohy:

 • doklad o vlastnictví majetku:
  • výpis z KN nebo z dálkového přístupu do KN opatřený podpisem a razítkem účastníka podprogramu, nebo nabývací smlouva,
 • předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek,
 • zřizovací listina
 • usnesení a zápis zastupitelstva se schválením podání žádosti o dotaci,
 • harmonogram přípravy a realizace akce,
 • popis výchozího stavu a budoucího využití
 • barevná fotodokumentace aktuálního stavu
 • Části projektové dokumentace (vyžaduje-li to charakter stavby podle stavebního zákona) zahrnující průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu jako součást dokumentace akce. Nevyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci, je nutné předložit technologický postup realizace akce.  
 • Dokumentace požadovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která bude (podle druhu stavby) zahrnovat:
  • písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení nebo prohlášení statutárního zástupce obce o tom, že stavební úřad ve lhůtě stanovené zákonem svůj souhlas nebo zákaz
   k ohlášení nezaslal (podle §106 stavebního zákona) nebo
  • stavební povolení (podle §115 stavebního zákona), resp. žádost o jeho vydání nebo
  • veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem o provedení stavby nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení (podle §116 stavebního zákona) nebo
  • certifikát autorizovaného inspektora (podle §117 stavebního zákona),
 • Jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle §103 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, doloží se pouze soulad akce, pro niž je požadovaná dotace, se schválenou územně plánovací dokumentací (prohlášením statutárního zástupce, volnou formou).

 

 


TOPlist