MŠMT šablony do škol 2

Vítejte na stránce dotace.snadno.eu v sekci MŠMT šablony do škol 2

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo dne 28. února 2018 výzvy č. 63 a 64 Šablony II, jejichž cílem je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro vzdělávání. Výzva č. 63 je určena pro méně rozvinuté regiony a výzva č. 64 pro více rozvinuté regiony (hl. město Praha).

Podporované aktivity

 • Personální podpora
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
 • Informační a komunikační technologie (ICT)
 • Extrakurikulární, zájmové a rozvojové aktivity
 • Spolupráce s rodiči dětí a veřejností
 • Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

Kdo může žádat o dotaci

 • Mateřské a základní školy
 • Základní umělecké školy
 • Školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby)

Cílové skupiny

 • Děti v mateřských školách
 • Žáci základních škol
 • Děti v přípravných třídách základních škol
 • Účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci a studenti)
 • Žáci základních uměleckých škol
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Rodiče dětí a žáků
 • Veřejnost

Partneři nejsou v rámci obou výzev povoleni.

Celková alokace výzev: 6 000 000 000 Kč

 • Méně rozvinuté regiony: 5 420 000 000 Kč
 • Více rozvinuté regiony: 580 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč

 • Maximální výše finanční podpory se stanoví dle tohoto vzorce:
  • MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč)
  • ZUŠ a školská zařízení: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků/účastníků x 1 800 Kč)

Forma podpory: ex ante

Míra spolufinancování

Pro tuto výzvu je míra spolufinancování z vlastních zdrojů ze strany žadatele stanovena na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Projekt lze podávat od:  28. února 2018 do 28. června 2019 do 14:00

(nebo do vyčerpání alokace a rozhodnutí Řídícího orgánu)

Časová a místní způsobilost výdajů

Minimální doba realizace projektu je 24 měsíců, maximální 24 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. srpna 2021.

 

Místo realizace pro výzvu č. 63 je v méně rozvinutém regionu (13 krajů mimo hl. město Praha) a EU.

Místo realizace pro výzvu č. 64 je ve více rozvinutém regionu (hl. město Praha) a EU.

TOPlist