Aktuality z OPŽP

http://www.opzp.cz/o-programu/

          https://www.sfzp.cz/

 

-------------------------------------------------

Více výzev a kratší administrace v Operačním programu Životní prostředí Tisková zpráva

19.04.2013 - Ministerstvo životního prostředí vychází vstříc zájemcům o podporu a přizpůsobuje plán výzev na rok 2013 potřebám žadatelů a naplňování akceleračních opatření v Operačním programu Životní prostředí. Plán výzev na rok 2013 se právě aktualizuje.

-------------------------------------------------

Schválení žádostí z XIII. (PO 1), XXXVIII. (PO 2) a XLI. (PO 5) výzvy

17.04.2013 - Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal dne 15. dubna 2013 na základě doporučení 30. Řídicího výboru konaného dne 28. března 2013 seznam schválených a zamítnutých žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkem bylo schváleno dalších 450 žádostí a to jedna žádost o podporu z XIII. výzvy, 407 žádostí z XXXVIII. výzvy a 42 žádostí z XLI. výzvy OPŽP.

Schválené žádosti z XIII. (PO 1), XXXVIII. (PO 2) a XLI. (PO 5) výzvy - na základě doporučení 30. ŘV ze dne 28. 3. 2013

-------------------------------------------------

Plán výzev OPŽP pro individuální projekty
 

-------------------------------------------------

Informace ke XLVI. výzvě pro oblast podpory 6.3

http://www.opzp.cz/clanek/254/2029/informace-ke-xlvi-vyzve-pro-oblast-podpory-6-3/

-------------------------------------------------

Ministr schválil žádosti o podporu z prioritních os 1, 2, 3, 4 a 6

https://www.sfzp.cz/clanek/193/2021/ministr-schvalil-zadosti-o-podporu-z-prioritnich-os-1-2-3-4-a-6/

-------------------------------------------------

Zkrácení lhůty na dodání podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

10.01.2013 - U vybraných prioritních os a typů projektů bude zkrácena lhůta na dodání podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 6 měsíců od vydání Registračního listu.

-------------------------------------------------

Schválení žádostí o podporu v prioritní ose 2

17.12.2012 - Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal dne 13. 12. 2012 na základě doporučení 25. Řídicího výboru seznam schválených žádostí z XXIII., XXIV., XXV., XXVI. a XXXVI. výzvy a seznam žádostí zařazených do zásobníku projektů z XXXVI. výzvy.

http://www.opzp.cz/clanek/254/1980/schvaleni-zadosti-o-podporu-v-prioritni-ose-2/

Seznam schválených žádostí z XXIII., XXIV., XXV., XXVI. a XXXVI. výzvy a seznam žádostí zařazených do zásobníku projektů z XXXVI. výzvy

-------------------------------------------------

XXXV. výzva OPŽP - projekty v zásobníku budou doporučeny k financování

14.12.2012 - S ohledem na závěry 12. zasedaní Monitorovacího výboru OPŽP bude v horizontu 1. čtvrtletí roku 2013 provedeno vyjmutí všech projektů XXXV. výzvy (Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 - snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov) ze zásobníku a jejich navržení k podpoře.

-------------------------------------------------

Nová zelená úsporám: Miliardy na úspory pro české domácnosti

https://www.sfzp.cz/clanek/193/1968/nova-zelena-usporam-miliardy-na-uspory-pro-ceske-domacnosti/

Nová zelená úsporám: Miliardy na úspory pro české domácnosti

27.11.2012 - Program Zelená úsporám sice končí, ale ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes představil další dotační program Nová zelená úsporám. Z toho budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy.

-------------------------------------------------

Nová zelená úsporám:

V roce 2014 očekáváme, že bude vyhlášena výzva pro veřejné budovy.

https://www.sfzp.cz/clanek/193/1968/nova-zelena-usporam-miliardy-na-uspory-pro-ceske-domacnosti/

-------------------------------------------------

Odborný seminář na Fakultě stavební ČVUT Praha

http://dotace.snadno.eu/prednaska-na-CVUT.html

http://www.sonetbuilding.cz/o-nas/aktuality?id=94

 

-------------------------------------------------

Podepsáno ministrem

http://www.opzp.cz/sekce/504/prehledy-schvalenych-projektu/

Úspěch z ŘV

žádný náš projekt není zamítnutý

pouze 1 neakceptace a to kvůli špatně navržené konstrukci v EA

9 schválených projektů z 26. výzvy (3. etapa hodnocení)

49 schválených projektů z 35. výzvy (celkem podpořeno 921 projektů)

 

Na svém srpnovém jednání posuzovali členové Řídicího výboru největší počet projektů v celé historii OPŽP

13.09.2012 - Členové Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí posuzovali na svém pětadvacátém zasedání dne 29. srpna rekordní počet předložených projektů z celkem 13 výzev. Řídicí výbor navrhl podpořit 1846 projektů, jejichž celkové náklady dosahují více než 39 miliard korun.

Evropská unie, státní rozpočet a Státní fond životního prostředí ČR mají tyto projekty podpořit částkou vyšší než 17 miliard korun. Dalších 280 projektů s celkovými náklady téměř 5 miliard korun je navrženo k zařazení do tzv. zásobníku projektů.

http://www.opzp.cz/clanek/254/1932/na-svem-srpnovem-jednani-posuzovali-clenove-ridiciho-vyboru-nejvetsi-pocet-projektu-v-cele-historii-opzp/

-------------------------------------------------

Byla zveřejněna nová Směrnice MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory z OPŽP

10.09.2012 - Směrnice MŽP č. 12/2012 vstoupila v platnost 6. září 2012. Žadatelé jsou povinni se novou směrnicí řídit při podávání žádostí o podporu od XLII. výzvy OPŽP a výzev následujících s výjimkou ustanovení přílohy č. 1 - Podklady požadované k rozhodnutí o poskytnutí dotace a přílohy č. 2 - Podklady požadované k závěrečnému vyhodnocení akce. U těchto dvou příloh platí pro příjemce podpory vždy aktuální znění zmíněných dokumentů.

http://www.opzp.cz/sekce/632/smernice-mzp/

-------------------------------------------------

Aktualizované "Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP "

08.08.2012 - Ke dni 8. 8. 2012 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Závazné pokyny").
V Závazných pokynech byla upravena zejména kapitola 5 Zadávací řízení, ve které byly zapracovány úpravy související s novelou č. 55/2012 Sb. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

-------------------------------------------------

Vláda schválila finance na nástupnický program Zelená úsporám

19.07.2012  |  zdroj: MŽP  |  140× přečteno      vytisknout článek

Vláda schválila finance na nástupnický program Zelená úsporám

 

Program na podporu snižování energetické náročnosti budov se spustí v polovině příštího roku.

Vláda dnes schválila zákon, který upravuje obchodování s emisními povolenkami. Výnos z jejich prodeje bude příjmem státního rozpočtu, polovina financí pak bude určená na oblast životního prostředí. Výši finančních prostředků, které stát získá z prodeje povolenek v aukci, nelze v této době vzhledem ke kolísající výši jednotkové ceny povolenky odhadnout.

http://www.enviweb.cz/clanek/dotace/92401/vlada-schvalila-finance-na-nastupnicky-program-zelena-usporam

-------------------------------------------------

http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy

http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy

-------------------------------------------------

Prodloužení příjmu žádostí pro XL. výzvu OPŽP

27.07.2012 - Z rozhodnutí Řídicího orgánu OPŽP - Ministerstva životního prostředí se prodlužuje příjem žádostí v rámci XL. výzvy OPŽP.
Nový termín ukončení příjmu žádostí do XL. výzvy, zaměřené na prioritní osu 4, je stanoven na 20. září 2012.

-------------------------------------------------

Zelená úsporám 2 se spustí v polovině příštího roku

Naší ambicí je, aby dotace šly primárně na rekonstrukci veřejných budov, jako jsou školky, školy nebo sociální a kulturní zařízení. Druhou skupinou podporovaných projektů bude rekonstrukce soukromých domů zaměřená opět na snižování energetické náročnosti," řekl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zelena-usporam/clanek.phtml?id=752060

-------------------------------------------------

Schválené a zamítnuté projekty XXVII. výzvy (PO 6 a 1.3), XXVIII. výzvy (PO 3), XXXI. výzvy (PO 5) a XXXII. výzvy (oblast 4.2)

https://www.sfzp.cz/clanek/193/1885/schvalene-a-zamitnute-projekty-xxvii-vyzvy-po-6-a-1-3-xxviii-vyzvy-po-3-xxxi-vyzvy-po-5-a-xxxii-vyzvy-oblast-4-2/

-------------------------------------------------

Schválené projekty v rámci XIII. (PO 1) a XXVIII. (PO 3) výzvy OPŽP

https://www.sfzp.cz/clanek/193/1874/schvalene-projekty-v-ramci-xiii-po-1-a-xxviii-po-3-vyzvy-opzp/

-------------------------------------------------

Schválené projekty v rámci XX. (PO6), XXVII. (OP 1.3. a PO 6) a XXVIII. (PO 3) výzvy

http://www.opzp.cz/clanek/254/1848/schvalene-projekty-v-ramci-xx-po6-xxvii-op-1-3-a-po-6-a-xxviii-po-3-vyzvy/

-------------------------------------------------

Doporučení MMR k zadávání veřejných zakázek - AKTUALIZOVÁNO 3. 4. 2012

http://www.opzp.cz/ke-stazeni/13298/detail/doplnujici-informace-mmr/

Doporučení MMR k zadávání veřejných zakázek

30.03.2012 - Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ke změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která proběhne k 1. 4. 2012, výčet nejdůležitějších změn a doporučení, jak postupovat při smlouvách uzavíraných po tomto datu.

 

Upozorňujeme žadatele, aby věnovali těmto změnám a doporučením pozornost, zejména zakázkám malého rozsahu zadávaných před datem účinnosti nabytí novely.

http://www.opzp.cz/clanek/254/1840/doporuceni-mmr-k-zadavani-verejnych-zakazek/

-------------------------------------------------

Závěry ze zasedání 23. Řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí

http://www.opzp.cz/clanek/254/1833/zavery-ze-zasedani-ridiciho-vyboru-operacniho-programu-zivotni-prostredi/

-------------------------------------------------

4.3.2012 slavíme 3 leté působení v oblasti dotací

-------------------------------------------------

Řídící výbor

Řídící výbor doporučuje výběr projektů a akcí k podpoře z ERDF a FS, projednává otázky koncepce a realizace OPŽP, zajišťuje sledování provázanosti OP s ostatními sektorovými politikami.

Příští jednání ŘV OPŽP: 23. zasedání se přesouvá na 15. března 2012.

-------------------------------------------------

Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro oblast vodohospodářství (Prioritní osa 1)

http://www.opzp.cz/clanek/254/1807/zverejneni-zavaznych-nastroju-fa-fea-pro-oblast-vodohospodarstvi-prioritni-osa-1/

-------------------------------------------------

Vyhlášení dotačního programu na ekologizaci kotlů na uhlí nebo uhlí a biomasu

https://www.sfzp.cz/clanek/193/1789/vyhlaseni-dotacniho-programu-na-ekologizaci-kotlu-na-uhli-nebo-uhli-a-biomasu/

-------------------------------------------------

Žádosti z XXVII. a XXVIII. výzvy - posun projednání podaných projektů

http://www.opzp.cz/clanek/254/1781/zadosti-z-xxvii-a-xxviii-vyzvy---posun-projednani-podanych-projektu/

-------------------------------------------------

De minimis pro podnikatele (90% dotace)

v PO2

http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/36/10874-po2_a_verejna_podpora_po_jednani_uohs.pdf

                PO2 veřejná podpora - Příklad 1 (De minimis) str. 12

 

Podnikatel získá 90% dotace na zateplení objektu a pořízení nového nízkoemisního zdroje na vytápění, sloužícího k podnikání v PO2. Výhodou je, že od roku 2014 nebude muset platit nově zavedenou uhlíkovou daň.

-------------------------------------------------

Nový ID

http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/42/12678-04_id_final_2011_12_22.pdf

-------------------------------------------------

Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2012

https://www.sfzp.cz/clanek/193/422/harmonogram-vyzev/

-------------------------------------------------

Já, investor. Chalupovo jméno je i u staveb, o které se nezasloužil

 

-------------------------------------------------

Revidovaná norma klade vyšší požadavky na tepelně technické parametry budov

http://www.opzp.cz/clanek/254/1770/revidovana-norma-klade-vyssi-pozadavky-na-tepelne-technicke-parametry-budov/

-------------------------------------------------

Rozpočtový schodek v ohrožení, Evropa neposílá dotace

http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=722529#utm_medium=newsbox&utm_source=centrumHP

-------------------------------------------------

Schválena podpora na projekty prioritní osy 2, 3, 4, 6 a 7

10.11.2011 - Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa na základě doporučení Řídicího výboru konaného dne 19. 10. 2011 schválil dne 9. 11. 2011 k podpoře a zařazení do zásobníku žádosti předložené v rámci XIV., XV., XVI., XXV., XXVI. a XXVII. výzvy.

V PO2: 2.1.1. jsme získali 100 % z našich podaných žádostí.

V 26. výzvě jsme získali 8 podpořených žádostí z celkem 16 podpořených žádostí z České republiky (kromě Moravskoslezského kraje-25. výzva)

Schválené projekty ze XIV. (PO 6, PO7), XVI. (PO3), XV. (PO4), XXV. (PO2), XXVI. (PO2) a XXVII. výzvy (PO4).

-------------------------------------------------

DOTACE NA ZATEPLENÍ, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vyhlášení výzvy: říjen 2011 Zahájení příjmu žádostí: 1. 12. 2011 Ukončení příjmu žádostí: 6. 1. 2012

http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/42/12642-priorita_05_2011_web.pdf

BOHUŽEL SE OPĚT NESTALO

-------------------------------------------------

Informace pro žadatele z 25., 26., 27. a 28 výzvy

01.11.2011 - U 25. a 26. výzvy (PO 2), 27. výzvy (oblast podpory 1.3 a PO 6) a 28. výzvy (PO 3) došlo z důvodu vysokého počtu žádostí a intenzivního financování projektů před koncem roku k prodloužení termínu pro vyhodnocení podaných žádostí o podporu.

 

Projednání žádostí se uskuteční na příštím zasedání Řídicího výboru OPŽP, který je plánován na druhou polovinu ledna 2012. Informace o schválení či zamítnutí žádosti o podporu budou žadatelům k dispozici na přelomu ledna a února.

-------------------------------------------------

Použitelnost příloh k žádosti o dotaci na zateplení 3.2.1. a manuál

http://verejne-budovy.zelenausporam.cz/cz/aktuality/pouzitelnost-priloh-k-zadosti-o-dotaci-na-zatepleni-a-manual/

-------------------------------------------------

Zveřejnění ukázkových studiií proveditelnosti pro PO2

21.10.2011 - V sekci vzory a metodiky k programům z OPŽP jsou nově uveřejněny dvě ukázkové studie proveditelnosti pro podoblast podpory 2.1.3 v Prioritní ose 2 - kropící a samosběrné vozy zpracované jak pro menší osídlení - obce, tak i pro městské zástavby.

Prašnost z automobilové dopravy patří obecně mezi jeden z nejvýznamnějších zdrojů zátěže ovzduší. Tyto nečistoty z povrchu komunikace jsou postupně a opakovaně vynášeny do okolí jedoucími vozidly. Tzv. sekundární prašnost lze účinně řešit pouze definitivním odstraněním částic z povrchu vozovky, tj. důsledným vyčištěním komunikace.

SFŽP ČR přispívá na nákup čistící techniky - samosběrných strojů se skrápěním - z Prioritní osy 2 v Operačním programu Životní prostředí. Parametry řešení, tj. způsob a četnost čištění komunikací musí být zvoleny s cílem dosáhnout maximálního účinku za přijatelných investičních i provozních nákladů. Zveřejněné studie mají žadatelům pomoci při hledání správného nastavení všech potřebných parametrů.

Ukázková studie proveditelnosti pro podoblast podpory 2.1.3 v Prioritní ose 2 - pro město

Ukázková studie proveditelnosti pro podoblast podpory 2.1.3 v Prioritní ose 2 - pro malou obec

-------------------------------------------------

Chalupa natáhl ruku po miliardách na Zelenou úsporám 2

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zelena-usporam/clanek.phtml?id=715056#utm_medium=newsbox&utm_source=centrumHP

18:48 | 24.9.2011
Pavel Baroch
Zateplování domu

Zateplování ušetří domácnosti tisíce korun.Autor: Pavel Barochvětší obrázek »

Praha - Nebývale široké a silné sdružení zastupující obce, podnikatele, bytová družstva a ekologické organizace se obrátilo na premiéra Petra Nečase s výzvou, aby část z prodeje emisních povolenek pro elektrárny, hutě a další podniky investovala vláda do zateplování soukromých domů i veřejných budov nebo zavádění solárních kolektorů.

Aliance vypočítala, že by díky tomu mohly české domácnosti ušetřit tisíce korun za vytápění, v souhrnu pak miliardy korun.

Minimálně u jednoho člena kabinetu přitom aliance najde pochopení. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa ve stejnou dobu, kdy sdružení zveřejnilo svou výzvu, oznámil, že zkraje příštího roku předloží návrh na rozdělení výnosů z aukcí emisích povolenek.

Část z desítek miliard korun by přitom chtěl použít na pokračování programu Zelená úsporám, kde se utratilo zhruba 20 miliard korun, a stejně se nedostalo na všechny zájemce.

 

 

"V této oblasti stále existuje vysoký potenciál a Česko bude muset navíc vyhovět novým požadavkům směrnice o energetické náročnosti budov," uvedl Chalupa.

Desítky miliard z povolenek

Nečasův kabinet sice plánuje, že část emisních povolenek rozdá firmám zdarma, větší balík "zelených odpustků" si ovšem podniky budou od roku 2013 kupovat. Evropská komise přitom požaduje, aby aspoň polovina získaných prostředků směřovala do snižování emisí skleníkových plynů.

Analýza ministerstva životního prostředí ukazuje, že by Česko mohlo z aukcí povolenek získat necelých 140 miliard korun, takže zhruba 70 miliard by mělo směřovat na ekologické projekty.

 

FotogalerieNekonečné lešení a moře polystyrenu. Tak se zatepluje panelák

 

 

To je i představa koalice podnikatelů, odborů či ekologických organizací, která napsala Nečasovi.

"Navrhujeme, aby vláda investovala velkou část očekávaných výnosů z povolenek do programu, jehož výslovným záměrem bude postupně snížit závislost většiny českých budov na vytápění fosilními palivy," uvádí se v otevřeném dopise premiérovi, který má Aktuálně.cz k dispozici.

 

Pod listem jsou podpisy představitelů Svazu měst a obcí, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svazu českých a moravských bytových družstev, Českomoravské konfederace odborových svazů a ekologického Hnutí Duha.

Za 25 let uspoří přes 200 miliard

"Pokud využijeme rozumných možností k zateplování českých domů, při ekonomické životnosti 25 let a se započtením nově postavených efektivních budov by čistý zisk činil 223 miliard korun," uvádí se v dopise.

Mezi další výhody patří podle signatářů to, že peníze víceméně zůstanou v domácí ekonomice, protože zateplování nebo montování solárních panelů či kotlů na biomasu dá práci malým českým firmám a desítkám tisíc řemeslníků i inženýrů.

Menší spotřeba uhlí a plynu sníží znečišťování ovzduší prachem a dalšími škodlivinami.

 

Byty jako energetičtí bumbrlíčci

Vít Vaníček, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev uvedl, že bytový fond patří k největším konzumentům energie na vytápění.

"Při snížení v řádu desítek procent je možno kalkulovat s roční úsporou energie v řádech milionů gigajoulů, snížením emisí škodlivých látek v tisících tunách, podporou zaměstnanosti v regionech v tisících pracovních místech a pro uživatele bytů s finanční úsporou v řádu miliard korun," řekl Vaníček.

"Pro obce a města je velmi důležité, aby byla vyčleněna částka také pro veřejné budovy," dodal Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí.

 

 

"Vláda má neopakovatelnou příležitost začít s plošnou energetickou renovací domů," poznamenal Vojtěch Kotecký z ekologického Hnutí Duha, podle něhož se zateplováním sníží i česká závislost na dováženém plynu.

 

Wiki

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist