MZe vodovody a kanalizace

 

Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací

Ministerstvo zemědělství MZe 

Příjemce dotace – obce, svazky obcí do 1 000 obyvatel

Lhůta pro podávání žádosti: od 15. dubna 2016 do 16. září 2016

Podporovaná opatření:

 • Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu minimálně pro 50 obyvatel v obcích nebo místních částech
 • Výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úprav vody minimálně pro 50 obyvatel v obcích nebo místních částech
 • Výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod
 • Výstavba hlavních kanalizační sběračů a kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV
 • Dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů minimálně pro 100 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existujících a kapacitně vyhovujících ČOV
 • Odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní části spojené s výstavbou ČOV.

Výše podpory:

 • 70 % z nákladů stavební a technologické části (pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel do 300)
 • 65 % z nákladů stavební a technologické části (pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500)
 • 60 % z nákladů stavební a technologické části (pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1 000)

maximálně však 50 mil. Kč při čemž max. uznatelné náklady na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele nepřekročí 70 tisíc Kč bez DPH (u vodovodů) a 80 tisíc Kč bez DPH (u kanalizací)

Podmínky:

 1. Lze podpořit pouze ty projekty, u kterých bude doloženo pravomocné stavební povolení
 2. Akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK)
 3. Akce musí být dokončena nejpozději do 31. 12. 2017
 4. Maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH u vodovodů a 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací.
 5. Celková výše podpory poskytnutá ze všech zdrojů zúčastněných na spolufinancování akce (státní zdroje, krajské dotace apod.) nepřekročí 80 % z nákladů stavební a technologické části akce


 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě

pracujeme zcela zdarma!

Více informací na: www.dotacesnadno.cz/reference

                                 http://dotace.snadno.eu/REFERENCE---co-se-nam-povedlo.html

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat! 

Petra Zajíčková                          702 144 960 – Mělník

Ing. Vladimír Fryc                      702 192 790 – pobočka Brno

Ing. Marcela Loskotová            702 192 791 – pobočka Hlinsko

Michaela Hrušková, DiS.           702 192 792 – pobočka Vodňany

Ing. Barbora Šmerdová             702 192 793 – pobočka Karlovy Vary

TOPlist