SFŽP revitalizace ploch sídelní zeleně

 

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

OPŽP, Specifický cíl: 4.4

Příjem žádostí: od 15. 8. 2016 do 17. 10. 2016

Forma a výše podpory: 60 % z celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity:

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch:

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody).

V rámci opatření je možné realizovat pouze akce obnovního charakteru. Udržovací management není možné z OPŽP financovat.

Obecná kritéria přijatelnosti:

  • Revitalizované plochy musí být v zastavěném území obce nad 500 obyvatel, vymezené jako zeleň ve veřejném prostranství, plochy zeleně, plochy, jejichž podmínky zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň.

 

  • Projekty musí splnit minimálně uvedená kritéria základních podmínek uvedená v kapitoly obecných kritériích přijatelnosti v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory a musí získat minimálně 50 bodů ve věcném hodnocení dle hodnotících kritérií.

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě

pracujeme zcela zdarma!

 

Více informací na: www.dotacesnadno.cz/reference a www.tendra.cz

 

Centrála Mělník:

Ing. David Plíštil, Ph.D., MBA (+420 733 252 765, plistil.dotace@snadno.eu)

Petra Zajíčková (+420 313 035 670, zajickova.dotace@snadno.eu)

Mgr. Eva Skalická (+420 702 192 790, skalicka@dotacesnadno.cz – pobočka Olešnice v O. h.)

Ing. Marcela Loskotová (+420 702 192 791, loskotova@dotacesnadno.cz – pobočka Hlinsko)

Michaela Hrušková, DiS. (+420 702 192 792, hruskova@dotacesnadno.cz – pobočka Vodňany)

Ing. Barbora Šmerdová (+420 702 192 793, smerdova@dotacesnadno.cz – pobočka Karlovy Vary)

 

TOPlist