SFŽP ekologické zátěže

 

Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

OPŽP, Specifický cíl: 3.4

Příjem žádostí: od 1. 4. 2016 – 30. 6. 2016

Forma a výše podpory: 85 % z celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity:

  1. Aktivita 3.4.2: Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B, eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území.
  2. Aktivita 3.4.3: Sanace vážně kontaminovaných lokalit – sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

Obecná kritéria přijatelnosti:

  • Podklady pro vydání Závazného stanoviska MŽP (projektová dokumentace + rozpočet) je nutné MŽP předložit nejpozději 30 kalendářních dnů před ukončením příjmu žádostí, tj. do 31. 5. 2016!
  • Projekty musí splnit minimálně uvedená kritéria základních podmínek uvedená v kapitoly obecných kritériích přijatelnosti v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory a musí získat minimálně 30 bodů ve věcném hodnocení dle technicko – ekologický kritérií

 

Základní povinné přílohy k žádosti o dotaci:

  • Projektová dokumentace včetně rozpočtu
  • Závazné stanovisko MŽP
  • Doklady prokazující, že žadatel ekologickou zátěž nezpůsobil a že původce zátěže neexistuje, případně není znám. (pouze aktivita 3.4.2.)
  • Závazné stanovisko OEREŠ MŽP
  • Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou (u projektů čerpající veřejnou podporu dle GBER)

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě

pracujeme zcela zdarma!

Více informací na: www.dotacesnadno.cz/reference a www.tendra.cz

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

 

Centrála Mělník:

Ing. David Plíštil, Ph.D., MBA (+420 733 252 765, plistil.dotace@snadno.eu)

Petra Zajíčková (+420 313 035 670, zajickova.dotace@snadno.eu)

Ing. Vladimír Fryc (+420 702 192 790, fryc@tendra.cz)

Ing. Marcela Loskotová (+420 702 192 791, loskotova@tendra.cz – pobočka Hlinsko)

Michaela Hrušková, DiS. (+420 702 192 792, hruskova@tendra.cz – pobočka Vodňany)

Ing. Barbora Šmerdová (+420 702 192 793, smerdova@tendra.cz – pobočka Karlovy Vary)

 

TOPlist