2019 Dopravní infrastruktura

Podpora obnovy a rozvoje venkova

DT 117d8210C - Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Příjem žádostí do 28. února 2019

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu:

 • propustků
 • mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti
 • parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí
 • zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy

Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka podprogramu.

Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 1 mil. Kč.

Uznatelné náklady jsou ty, které vznikly nejdříve den po podání žádosti na podatelnu MMR a souvisí výhradně s realizací akce.

Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté.

Povinné přílohy:

 • doklad o vlastnictví majetku:
  • výpis z KN nebo z dálkového přístupu do KN opatřený podpisem a razítkem účastníka podprogramu, nebo nabývací smlouva,
  • katastrální mapa s vyznačením stavby a zařízení dopravní infrastruktury
  • výpis z pasportu místních komunikací (příslušnou místní komunikaci označte ve výkresové/mapové i v textové/tabulkové části),
 • předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek,
 • barevná fotodokumentace aktuálního stavu
 • usnesení a zápis zastupitelstva se schválením podání žádosti o dotaci,
 • popis: prvek ekologického přínosu (aktuální stav, možné řešení, navrhované řešení),
 • harmonogram přípravy a realizace akce,
 • Části projektové dokumentace (vyžaduje-li to charakter stavby podle stavebního zákona) zahrnující průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu jako součást dokumentace akce. Nevyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci, je nutné předložit technologický postup realizace akce.
 • Dokumentace požadovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která bude (podle druhu stavby) zahrnovat:
  • písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení nebo prohlášení statutárního zástupce obce o tom, že stavební úřad ve lhůtě stanovené zákonem svůj souhlas nebo zákaz
   k ohlášení nezaslal (podle §106 stavebního zákona) nebo
  • stavební povolení (podle §115 stavebního zákona), resp. žádost o jeho vydání nebo
  • veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem o provedení stavby nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení (podle §116 stavebního zákona) nebo
  • certifikát autorizovaného inspektora (podle §117 stavebního zákona),
 • Jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle §103 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, doloží se pouze soulad akce, pro niž je požadovaná dotace, se schválenou územně plánovací dokumentací (prohlášením statutárního zástupce, volnou formou).

 

 

 

 

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist