IROP 90% sociální bydlení

 

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Sociální bydlení II.

 

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Příjem žádostí: od 14. 6. 2018 do 18. 09. 2018

Výše dotace pro obce: 90%

Cílová skupina: osoby v bytové nouzi:

 • osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut),
 • osoby v nízkoprahové noclehárně,
 • osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
 • muži a ženy v azylovém domě,
 • matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
 • úplné rodiny v azylovém domě,
 • osoby v domě na půli cesty,
 • osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),
 • osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,
 • žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
 • osoby po opuštění věznice,
 • osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,
 • osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,
 • muži a ženy v seniorském věku,
 • invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
 • osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
 • osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,
 • osoby v nezákonně obsazené budově,
 • osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),
 • osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
 • osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),
 • osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele,
 • osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,
 • osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).

Osobou v bytové nouzi se dále rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy. Při určování započitatelných příjmů posuzované osoby se postupuje podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Povinné přílohy:

 1. Plná moc
 2. Zadávací a výběrová řízení
 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 4. Studie proveditelnosti
 5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 6. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 7. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 8. Položkový rozpočet stavby
 9. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
 10. Potvrzení o podání žádosti o pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu sociální bydlení
 11. Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu

 

Celkové způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu přepočtené na jeden m² podlahové plochy sociálního bytu nesmí přesáhnout částku 29 979 Kč.

Hlavní aktivity projektu

 • nákup objektů, domů, bytů a pozemků (mimo určené základní sídelní jednotky),
 • výstavba nových sociálních bytů (mimo určené základní sídelní jednotky) včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny),
 • nákup a dostavba nedokončených staveb,
 • rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu,
 • pořízení základního vybavení bytové jednotky,
 • rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny) - společné prostory bytového domu jsou definovány nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

 

Parametry sociálního bydlení:

 • Sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy budov pro bydlení
 • sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez nábytku (byt bude vybaven umyvadlem, sprchou nebo vanou, WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou a troubou),
 • sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, tj. osobám v bytové nouzi,
 • sociální byt musí být umístěný v zastavěném nebo zastavitelném území podle územního plánu
 • sociální bydlení musí být umístěno v lokalitě, která nevede k segregaci cílové skupiny,
 • pořízené či rekonstruované bytové objekty sociálního bydlení musí být umístěny v běžné zástavbě s občanskou vybaveností,
 • v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava,
 • projekt sociálního bydlení musí naplňovat všechny požadavky na občanskou vybavenost

Požadavky na občanskou vybavenost

 • Školská zařízení:
  • mateřská škola v dostupné vzdálenosti odpovídající charakteru lokality;
  • základní škola v dostupné vzdálenosti odpovídající charakteru lokality.
 • Zdravotní a sociální péče:
  • služba praktického lékaře (i občasná) v obci, nebo v dostupné vzdálenosti odpovídající charakteru lokality;
  • sociální služby, podporující sociální začlenění cílové skupiny, v obci nebo v dostupné vzdálenosti.
 • Nákupy a služby:
  • prodej základních potravin a základního nepotravinářského zboží v obci.
 • Doprava:
  • veřejná doprava v obci nebo v docházkové vzdálenost.

Podmínky pro nakládání se sociálními byty

 • Příjemce podpory nepodmíní uzavření smlouvy o nájmu složením finančních prostředků (např. kauce).
 • Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu, sjednané při uzavření nájemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu, nesmí překročit 57,50 Kč. Limit nájemného je možno upravit, jestliže růst měsíčního úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti překročí podle údajů Českého statistického úřadu od posledního stanovení limitu 5 %.
 • Příjemce je povinen uzavřít nájemní smlouvu k bytu pouze s osobou z cílové skupiny, kdy minimálně 50 % členů, užívajících domácnost, musí být v ekonomicky produktivním věku, tj. ve věku 15 až 64 let.
 • Nájemní smlouva může být uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 let a výše), avšak minimálně dalších 50 % členů, užívajících domácnost, je v ekonomicky produktivním věku (tj. ve věku 15 až 64 let).
 • Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem2 v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy podle údajů ČSÚ.
 • Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou minimálně na jeden kalendářní rok a nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce.
 • Nájemní smlouva může být prodloužena, pokud nájemce a další osoby užívající domácnost nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy sociálního bydlení. Při obnovení nájemní smlouvy není přihlíženo k minimálnímu počtu ekonomicky produktivních obyvatel ve společné domácnosti.
 • Pokud jsou uspokojeni všichni žadatelé z cílové skupiny v dané lokalitě, a příjemce není schopen zajistit nájemníka z cílové skupiny, lze nájemní smlouvu k podporovanému bytu uzavřít i s osobou, která nepatří do cílové skupiny anebo nesplňuje podmínky pro uzavření nájemní smlouvy dle těchto Pravidel. Nájemní smlouva s osobou nepatřící do cílové skupiny sociálního bydlení IROP může být uzavřena maximálně na jeden rok. Příjemce, kterým není obec, informuje obec o záměru pronajmout podporovaný byt osobě, která nepatří do cílové skupiny a/nebo nesplňuje podmínky pro uzavření nájemní smlouvy dle této výzvy, a daná obec má právo obsadit byt jinou osobou z cílové skupiny, pokud je k dispozici.
 • V případě ukončení stávající nájemní smlouvy musí být nejpozději do tří měsíců od vyklizení sociálního bytu uzavřena nová nájemní smlouva s osobou z cílové skupiny. V odůvodněných případech může být lhůta pro uzavření nové nájemní smlouvy prodloužena.
 • Nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Tato podmínka se vztahuje na všechny osoby užívající domácnost sociálního bydlení.
 • Po dobu výkonu SOHZ sociální bydlení projektu musí být cílové skupině v sociálních bytech dostupná podpora ve formě sociální práce. Sociální prací je myšleno poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., nebo další sociální práci, jejímž gestorem je kvalifikovaný sociální pracovník. Tato služba má inkluzivní dopad na cílovou skupinu projektu zlepšující jejich nepříznivou sociální situaci.
 • Pro rekonstrukce a pořízení sociálního bytu jsou doporučeny standardy minimální a maximální rozlohy sociálního bydlení v IROP k počtu osob v domácnosti. V odůvodněných případech se lze od doporučených standardů odchýlit, žadatel tuto skutečnost popíše v kapitole 5 Studie proveditelnosti.

Počet osob v domácnosti

1

2

3

4 a více

1+kk (m2)

23-37,9

23-37,9

x

x

2+kk (m2)

x

38-51,9

38-51,9

x

3+kk (m2)

x

x

52-67,9

52-67,9

4+kk (m2)

x

x

x

68-82

 

TOPlist