2019 sakrální stavby a hřbitovy

Podpora obnovy a rozvoje venkova

DT 117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Příjem žádostí do 28. února 2019

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se
v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka podprogramu. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:

 • kaple, kaplička, márnice,
 • socha,
 • boží muka, kříž.

Dále pak na obnovu:

 • prostoru hřbitovů,
 • hřbitovní zdi.

Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.

Uznatelné náklady:

 • úprava nejbližšího prostranství (terénní úpravy, přístupové chodníčky, drobný mobiliář apod.), v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy drobných sakrálních staveb, hřbitovů nebo hřbitovních zdí.

Neuznatelné náklady:

 • na nákup a pořízení vybavení,
 • na fotodokumentaci, restaurátorskou zprávu apod.

Uznatelné náklady jsou ty, které vznikly nejdříve den po podání žádosti na podatelnu MMR a souvisí výhradně s realizací akce.

Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté.

Povinné přílohy:

 • doklad o vlastnictví majetku:
  • výpis z KN nebo z dálkového přístupu do KN opatřený podpisem a razítkem účastníka podprogramu, nebo evidenční karta majetku
  •  souhlas vlastníka pozemku v případě, že předmět dotace se nenachází na pozemku ve vlastnictví účastníka podprogramu,
 • předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek,
 • barevná fotodokumentace aktuálního stavu
 • usnesení a zápis zastupitelstva se schválením podání žádosti o dotaci,
 • popis: prvek ekologického přínosu (aktuální stav, možné řešení, navrhované řešení),
 • popis výchozího stavu včetně využití
 • harmonogram přípravy a realizace akce,
 • Části projektové dokumentace (vyžaduje-li to charakter stavby podle stavebního zákona) zahrnující průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu jako součást dokumentace akce. Nevyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci, je nutné předložit technologický postup realizace akce.
 • Dokumentace požadovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která bude (podle druhu stavby) zahrnovat:
  • písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení nebo prohlášení statutárního zástupce obce o tom, že stavební úřad ve lhůtě stanovené zákonem svůj souhlas nebo zákaz
   k ohlášení nezaslal (podle §106 stavebního zákona) nebo
  • stavební povolení (podle §115 stavebního zákona), resp. žádost o jeho vydání nebo
  • veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem o provedení stavby nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení (podle §116 stavebního zákona) nebo
  • certifikát autorizovaného inspektora (podle §117 stavebního zákona),
 • Jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle §103 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, doloží se pouze soulad akce, pro niž je požadovaná dotace, se schválenou územně plánovací dokumentací (prohlášením statutárního zástupce, volnou formou).

 

 


TOPlist