2019 místní komunikace

Podpora obnovy a rozvoje venkova

DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací

Příjem žádostí do 28. února 2019

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
 • napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
  • obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně
   k odvádění povrchových vod z této komunikace),
  • obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

Přípustné změny povrchů:

 • Původní povrch: Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk.
 • Nový povrch: Asfalt, beton, dlažba.

Neuznatelné náklady:

 • vybudování nové místní komunikace,
 • vybudování nebo obnovu účelových komunikací,
 • vybudování nebo obnovu chodníků, včetně obrubníků,
 • svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,
 • inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení.

Uznatelné náklady jsou ty, které vznikly nejdříve den po podání žádosti na podatelnu MMR a souvisí výhradně s realizací akce.

Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté.

Povinné přílohy:

 • doklad o vlastnictví majetku:
  • výpis z KN nebo z dálkového přístupu do KN opatřený podpisem a razítkem účastníka podprogramu, nebo nabývací smlouva,
  • katastrální mapa s vyznačením místní komunikace
  • výpis z pasportu místních komunikací (příslušnou místní komunikaci označte ve výkresové/mapové i v textové/tabulkové části),
 • předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek,
 • podrobná barevná fotodokumentace místní komunikace; vyžaduje se snímek s vyznačením začátku místní komunikace (vyznačit přímo na místní komunikaci) a dále snímky v jednom směru každých 25m délky (vyznačit přímo na místní komunikaci). Snímky se pořizují se záchytnými body (značení komunikací, sloupy VO, ploty, domy atp.), za denního světla, dobré viditelnosti, bez sněhové vrstvy
 • usnesení a zápis zastupitelstva se schválením podání žádosti o dotaci,
 • popis: prvek ekologického přínosu (aktuální stav, možné řešení, navrhované řešení),
 • harmonogram přípravy a realizace akce,
 • Části projektové dokumentace (vyžaduje-li to charakter stavby podle stavebního zákona) zahrnující průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu jako součást dokumentace akce. Nevyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci, je nutné předložit technologický postup realizace akce.
 • Dokumentace požadovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která bude (podle druhu stavby) zahrnovat:
  • písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení nebo prohlášení statutárního zástupce obce o tom, že stavební úřad ve lhůtě stanovené zákonem svůj souhlas nebo zákaz
   k ohlášení nezaslal (podle §106 stavebního zákona) nebo
  • stavební povolení (podle §115 stavebního zákona), resp. žádost o jeho vydání nebo
  • veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem o provedení stavby nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení (podle §116 stavebního zákona) nebo
  • certifikát autorizovaného inspektora (podle §117 stavebního zákona),
 • Jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle §103 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, doloží se pouze soulad akce, pro niž je požadovaná dotace, se schválenou územně plánovací dokumentací (prohlášením statutárního zástupce, volnou formou).

 

 


TOPlist