DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

IROP Muzea

 

MUZEA

Integrovaný regionální operační program

 

Příjem žádostí:   29. 2. 2016 – 31. 7. 2016 (ukončení realizace nejpozději do 31. 10. 2021)

Výše podpory:          kraje a organizace zřizované kraji 90 %

                                   organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 100%

Minimální výše celkových způsobilých výdajů 3.000.000 Kč

 

Oprávnění žadatelé: vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí

Podpořena mohou být pouze muzea splňující kumulativně níže uvedené podmínky:

 • Muzeum je zřizováno státem nebo krajem
 • Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30.000 návštěvníků

 

Podporované aktivity:

 • Zvýšení ochrany sbírkových fondů
 • Konzervování - restaurování sbírkových předmětů
 • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
 • Odstraňování přístupových bariér
 • Digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů
 • Zabezpečení a osvětlení objektů
 • Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů
 • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického
  a technologického zázemí

 

Povinné přílohy k žádosti:

 1. Plná moc
 2. Dokumentace k uskutečněným zadávacím a výběrovým řízením
 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 4. Studie proveditelnosti
 5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 6. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebos souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.
 8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 9. Položkový rozpočet stavby
 10. Seznam objednávek – přímých nákupů
 11. Průzkum trhu

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě pracujeme zcela zdarma!