DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MZe rybníky a nádrže

 

RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE

Ministerstvo zemědělství MZe 

Příjemce dotace – obce, svazky obcí

Lhůta pro podávání žádosti: od 17.10.2016 do 30. 11. 2016

Alokace – 400 mil. Kč

Podporovaná opatření a výše podpory

        Rekonstrukce, opravy a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a kumulace vody v krajině, za současného zlepšení technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí, zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod. max. do 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části (max. do 2 mil. Kč na akci a zároveň max. do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu, odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.)

         Výstavby a obnovy nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží  za účelem zvýšení retence a kumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek boje se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob pro případ hašení požárů, apod. max. do 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části (max. do 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar a současně max. 10 mil. Kč na celou akci)

Podmínky:

1.       Nerybochovným rybníkem je rybník s extenzivním chovem ryb, který není provozován za účelem podnikání

2.       Obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů lze podpořit pokud jejich základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce

3.       Celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží, u kterých mocnost sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm

4.       Výstavba rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence vody v krajině

5.       Všechny podpořené rybníky a vodní nádrže budou po realizaci schopné bezpečně převést případný povodňový průtok

6.       Rybníky a nádrže o rozloze větší než 0,5 ha budou po realizaci schopné bezpečně převést průtok odpovídající min. Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy a bude na nich trvale vyčleněn retenční ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže

7.       Zajištění efektivnosti vynaložených nákladů

8.       Prokázání vlastnického nebo jiného práva žadatele k pozemkům, na nichž leží část rybníku nebo vodní nádrže přímo dotčená zamýšleným opatřením, jiným právem žadatele k pozemkům může být pouze nabývací titul, případně věcné právo zapsané ve veřejném seznamu – KN, svědčící žadateli k pozemkům ve vlastnictví státu nebo územně samosprávných celků

9.       Podpora nebude poskytnuta je-li na předmět podpory zástavní právo jiné, než vůči ČR

10.   Podíl investic na každou akci min. 15% z uznatelných nákladů stavebně-technologické práce (rekonstrukce hráze atd. – nadlepšení původního stavu)

Základní povinné podklady k žádosti

1.       Prohlášení, krycí list – formulář B, F, G

2.       Technická zpráva – formulář D

3.       Platné ohlášení nebo pravomocné územní rozhodnutí (výstavba nové malé vodní nádrže)

4.       Návrh na změnu v KN, pokud v KN není pozemek pod zátopu uveden s druhem pozemku vodní plocha

5.       Doklad o vlastnictví žadatele k vodnímu dílu

6.       Výpis z KN k pozemkům na nichž leží část rybníku nebo vodní nádrže přímo dotčená zamýšleným opatřením a případně platná smlouva, včetně smlouvy o smlouvě budoucí, dokládající jiné právo žadatele k pozemkům (např. smlouva kupní, darovací nebo směnná)

7.       Situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce

8.       Stanovisko správce povodí k navrhované akci

9.       Zaměření mocnosti sedimentu před realizací (výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný a příčný řez v hustotě odpovídající velikosti rybníku či vodní nádrže) – odborně způsobilou osobou

10.   u rekonstrukce hráze či souvisejících objektů rybníku nebo vodní nádrže doložit hydrotechnické výpočty  pro převedení návrhového Qn – odborně způsobilou osobou

11.   u rybníků nebo vodních nádrží o rozloze větší než 0,5 ha doložit hydrotechnické výpočty pro převedení návrhového Q100 a vyčlenění 10% retenčního objemu z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže – odborně způsobilou osobou

12.   pokud je žadatel plátce DPH – doložit čestné prohlášení, že obec nebude na dané akci uplatňovat odpočet DPH

13.   Dokumentace odpovídajícího rozsahu (např. pro stavební povolení apod.) včetně položkového rozpočtu stavebních nákladů

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě

pracujeme zcela zdarma!