DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MŠMT rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ

 

Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

 

(MŠMT)

 

Alokace  pro 2017 -2018 -  300 milionů Kč

Příjem žádostí -  1. 9. 2016 - 31.10. 2016

 

výše dotace:  max. 85% z celkových nákladů akce

 

Limit poskytnuté dotace:

-          minimálně                                                            2 mil. Kč

-          maximálně                                                         30 mil. Kč

 

Minimální výše spolufinancování ze strany příjemce dotace:

-          15 % z celkových nákladů akce,

-          30 % z celkových nákladů akce za předpokladu, že součástí projektu bude rovněž výstavba tělocvičny.

Žadatelé mohou v rámci této výzvy nově žádat dotaci na komplexní řešení výukových kapacit školy či školky včetně tělocvičny. V případě takových žádostí je stanovena úroveň spolufinancování stavby na 30% celkových nákladů akce. V případě, že jde o navýšení kapacit pro výuku bez tělocvičen, je spoluúčast stanovena na 15% celkových nákladů akce.

  Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 8. 2018

 

 

Cíl výzvy:

1. Podpora rozvoje výukových kapacit základních škol pouze s 1. stupněm. Dotaci lze poskytnout rovněž na projekt právnické osoby vykonávající činnost současně mateřské a základní školy umístěné v jedné budově, která vyžaduje v rámci jedné budovy redislokace učeben pro oba druhy vzdělávání.

2. Podpora rozvoje výukových kapacit základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí (dotaci lze poskytnout i základní škole plně organizované).

3. Podpora rozvoje výukových kapacit mateřských škol na území hlavního města Prahy. Dotaci lze poskytnout pouze na novostavbu mateřské školy.

 

Příjemci dotací:

  • obec nebo městská část hlavního města Prahy (dále jen „obec“) zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby,
  • dobrovolné svazky obcí (dále jen „svazek obcí“) zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě školské právnické osoby zřizované svazkem obcí v souladu § 124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  •  školské právnické osoby - zřizované svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona.

 

 

 

UZNATELNOST VÝDAJŮ:

  •           stavební práce související primárně s navyšováním výukové kapacity kmenových tříd, v tom rovněž

o               budování odborných učeben, které v souvislosti s navýšením výukové kapacity povedou k celistvému řešení organizace výuky,

o           výstavbu tělocvičny, pokud povede k celistvému řešení organizace výuky a bude prokázáno dlouhodobé provozování výuky tělesné výchovy v nevyhovujících prostorách (např. kmenových třídách), v tomto případě je minimální výše spolufinancování ze strany příjemce dotace 30 % z celkových nákladů akce

o            výstavbu školní družiny související s navýšením kapacity kmenových učeben, které povede k celistvému řešení organizace výuky a bude prokázáno dlouhodobé provozování činnosti školní družiny v nevyhovujících prostorách (např. kmenových třídách),

o             výstavbu školní jídelny, pokud je navýšení její kapacity provázáno s realizovaným navýšením rejstříkové kapacity školy (lze akceptovat i navýšení kapacity kmenových tříd v předchozích etapách výstavby, které nejsou předmětem předloženého projektového záměru) a ve vztahu k hygienickým předpisům (potřeba navýšení kapacity školní jídelny bude podložena stanoviskem Krajské hygienické stanice)

 

Upozornění na neakceptovatelné projekty:

V rámci výzvy nebudou hodnoceny a podpořeny žádosti, které jsou primárně zaměřeny na jiné cíle bez souvisejícího navýšení kapacity kmenových tříd a vztahu k celistvému řešení organizace výuky, např.

  •         prosté rekonstrukce objektů z důvodu špatného technického stavu objektu,
  •         pořízení vybavení budov a učeben, stravovacích prostor,
  •         úpravy venkovních ploch,
  •         budování školních hřišť

 

OSTATNÍ INFO:

Z dotace mohou být hrazeny pouze dodávky interiérového vybavení typu mobiliáře. Nelze hradit neinvestiční IT vybavení (např. PC), provozní výdaje, mzdové náklady
a související náklady, zpracování a administraci žádosti o poskytnutí dotace vč. výdajů na související poradenství (vyjma organizace veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby), právní služby, bankovní a jiné poplatky, bankovní záruky.

 

Výzva je určena pouze pro projekty charakteru rekonstrukce, modernizace, nové výstavby za účelem vytvoření nových kapacit potřebných pro vzdělávání v dané obci. Financovat bude možné pouze základní prvotní vybavení dané investice (viz bod Uznatelnost výdajů). Další vybavení doporučujeme zahrnout do místních (krajských) akčních plánů rozvoje vzdělávání, využít podporu z jiných dotačních titulů především operačních programů Evropské unie.

Výzva je určena pouze pro projekty charakteru rekonstrukce, modernizace, nové výstavby za účelem vytvoření nových kapacit kmenových učeben. Družiny, jídelny, odborné učebny, apod. mohou být kryty z dotace jen, pokud jsou v rámci projektového záměru doplňkovými kapacitami bezprostředně souvisejícími s navyšovanou kapacitou kmenových učeben.

 

Částka dotace je částkou konečnou, která bude vyplacena, zahrnuje tedy i potřebnou částku DPH. Pro poskytnutí dotace v této souvislosti platí ustanovení § 14 odst. 12 zákona č. 218/2000 Sb. „Fyzická nebo právnická osoba, která zaplatila za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů, provedení prací nebo za nabytí práv peněžními prostředky z dotace a uplatnila nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, do kterého zahrnula i částku, na jejíž odpočet měla právo z důvodu tohoto pořízení, nesmí tuto částku zahrnout do finančního vypořádání dotace. Jestliže ji do něj zahrnula a nárok na odpočet uplatnila až poté, je povinna do měsíce od uplatnění nároku odvést částku odpočtu na účet finančního vypořádání.“

 

Je třeba doložit MAP  do 31.10.2016?

Toto není povinná podmínka, ale bude součástí hodnotících kritérií. MŠMT
je obeznámeno se skutečností, že projekty MAP mají časové zpoždění, z čehož vyplývá i zpožděná tvorba Strategických rámců MAP. Z toho důvodu hodnotící komise posuzuje, zda je v žádosti uvedena alespoň informace o tom, že je projekt součástí MAP (např. formou čestného prohlášení). Kompletní MAP je možné doložit, až bude reálně k dispozici), nejpozději však do registrace akce (nejdříve březen 2017).

 

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě

pracujeme zcela zdarma!