DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

IROP komunikace

 

VÝZVA Č. 1  - VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY


Prioritní osa  - 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

 

 

 

Příjem žádostí : 21. 9. 2015 - 31. 3. 2017

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt:  5 mil. Kč.

 

 

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 10. 2018.

 

Podporované aktivity

 

Hlavní podporovanou aktivitou je realizace staveb:  ( min. 85 % způsobilých výdajů projektu)

- rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, včetně budování obchvatů sídel, technického zhodnocení a výstavby mostů, zklidnění průtahů a výstavby okružních křižovatek,

- doplňkově realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. protihlukové stěny a valy, objekty pro zajištění průchodnosti komunikací pro volně žijící živočichy, migrační zábrany, výsadba doprovodné zeleně) a prvků sloužících ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu (např. veřejné osvětlení v místech přechodů pro chodce, senzory a aktivní prvky inteligentních dopravních systémů) vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě vybraného úseku řešené pozemní komunikace.

 

Vedlejší podporované aktivity jsou nezbytné k realizaci staveb, zejména realizace vyvolaných investic, zpracování projektových dokumentací, výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu a provádění inženýrské činnosti ve výstavbě. 9

 

 

 

Povinné přílohy k žádosti

 

1. Plná moc nebo usnesení krajského zastupitelstva

 

2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením

 

3. Výpis z rejstříku trestů

 

4. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

 

5. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

 

6. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

 

7. Položkový rozpočet stavby

 

8. Studie proveditelnosti

 

9. Doklady k výkupu nemovitostí

 

10. Seznam objednávek – přímých nákupů

 

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

 

 

Doba udržitelnosti je stanovená na pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP