DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MK záchrana památek

Havarijní program na záchranu nemovitých kulturních památek

Ministerstvo kultury (MK)

Příjemce dotace – veškeré subjekty splňující kritéria pro poskytnutí dotace

Lhůta pro podávání žádosti: od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016

Realizace projektu: projekt musí být zahájen a dokončen v roce poskytnutí dotace, tj. v roce 2016

Výše dotace: až 80 % z celkových způsobilých nákladů (včetně DPH)

Limitní výše dotace: min. 120 000 Kč   

Dotace je určena na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění, vč. restaurátorských prací a na opravy krovů a střech.

Podmínky:

·         Kulturní památka musí být ve vlastnictví ČR, zapsána na Ústředním seznamu kulturních památek a musí s ní hospodařit příslušná organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace

·         Jednoroční náklady kulturní památky nesmí přesahovat 2. mil. Kč bez DPH

·         Podíl vlastníka kulturní památky na celkových jednoročních nákladech by neměl být menší než 40 %

 

1.       Výpis z katastru nemovitosti

2.       Kopie snímku katastrální mapy s vyznačením předmětného objektu

3.       Doklady o právní subjektivitě vlastníka dle typu žadatele

4.       Kopie závazného stanoviska o státní památkové péči

5.       Kopie dokladu příslušného stavebního úřadu

6.       Kopie podepsané smlouvy o dílo

7.       Odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek prací

8.       Potvrzení příslušného peněžního ústavu o vedení bankovního účtu

9.       Barevná fotodokumentace

 

POVINNÉ DOKLADY K ŽÁDOSTI

Uznatelné náklady:

·         Obnova historicky hodnotného krovu, jemuž bezprostředně hrozí zřícení, popř. ve spojení s obnovou střešní krytiny

·         Provedení nového krovu a střechy na stavbě, která byla poškozena natolik, že již nemá krov ani střechu, a to s použitím historických tesařských konstrukcí a stavebních materiálů

·         Statické a celkové stavební zabezpečení svislých a vodorovných nosných konstrukcí včetně kleneb

·         Přeložení poškozené staré střešní krytiny, nebo provedení nové střešní krytiny s použitím historických stavební materiálů, nelze-li starostou střešní krytinu ani částečně zachovat

Neuznatelné náklady:

·         Modernizace objektů (zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, plynofikace, vzduchotechnika, kanalizace, sanitární technika, výplně otvorů, …)

·         Nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů

·         Jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka

·         Hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie apod.

·         Protiradonová opatření, čištění a úklid budov, pronájem lešení,

·         Stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace, stavební, autorský dozor

·         Úpravy veřejných prostranství, terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně,

·         Kopie sochařských děl a výdusky, archeologie

·         Položka v rozpočtu – rezerva, DPH (v případě, že vlastník je plátcem)

·         Režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady na ubytování a koordinační činnost

 

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě

pracujeme zcela zdarma!