DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SFŽP rybníky

 

Operační program životního prostředí

Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl.: 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny

Aktivita 4.3.3.: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a nic, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Výzva 13. OPŽP

·         Příjem žádostí 1. kolo hodnocení od 14. 8. 2015 do 31. 12. 2016

·         Příjem žádostí 2. kolo hodnocení do 31. 12. 2017

·         Druh výzvy: průběžná (nesoutěžní)

·         Alokace: 1,25 mld.

·         Forma a výše podpory:

Dotace s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů.

V případě opatření „revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů“ bude podpora poskytována z prostředků EFRR s maximální hranicí do 80 % celkových způsobilých výdajů.

·         Příjemci podpory:

Obce

Města

Dobrovolné svazky obcí

Státní organizace

Fyzické osoby podnikající

 

·         Typy podporovaných projektů:

Vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově

a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění

dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně navazujících říčních ramen při

respektování přístupů ochrany území před povodněmi.

 

Podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy

v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:

·         zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,

·         vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,

·         terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy apod.

Rybník – výše podpory 50 %

 

Odbahnění rybníka:

Samostatné odbahnění rybníka z OŽP podpořit nelze. V rámci aktivity 4.3.2 - vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur (specifický cíl 4.3) je možno podpořit obnovu malé vodní nádrže (rybníka) v krajině s ekologicko-stabilizační funkcí. Není možno podpořit projekt obnovy malé vodní nádrže (rybníka), jehož cílem je pouze retence (akumulace) vody v krajině. Pro naplnění cíle podpory je tedy třeba, aby projekt posiloval přirozené funkce krajiny, zejména ekologicko-stabilizační funkce, a zvyšoval biodiverzitu. Pokud projekt naplní tento cíl podpory, jsou způsobilými výdaji projektu i oprava nebo výstavba hráze, stavidla, popř. jiných vypouštěcích objektů včetně bezpečnostního přelivu, odstranění sedimentu, výsadby atp.

 

 

Vodní nádrže v intravilánu obce

SC 4.4 „Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech“

V rámci aktivity 4.4.1 specifického cíle 4.4 lze podpořit obnovu a zakládání doprovodných vodních prvků v rámci projektů na výsadbu zeleně, tzn. drobných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (tůní, jezírek, mokřadů, průlehů apod.). Aktivita 4.4.1 je zaměřena na podporu sídelní zeleně a vodní prvky zde slouží pouze jako doplňkové opatření v rámci obnovy a realizace sídelní zeleně. Vodní prvky jsou proto podpořitelné pouze do výše 10 % celkových způsobilých výdajů akce. Cílem je zlepšení kvality prostředí v sídlech z hlediska obnovy zeleně a podpory biodiverzity. Obecně lze říci, že jsou podporovány projekty s přínosem z pohledu přírody a krajiny, nikoliv primárně z pohledu obyvatelstva.

 

Biotopové koupaliště:

Z prioritní osy 4 obecně nelze primárně podpořit budování vodních ploch, jejichž cílem je organizovaná rekreace (koupání). V rámci aktivity 4.3.2 SC 4.3 je možno žádat o podporu na vytváření a obnovu malé vodní nádrže s ekostabilizační funkcí ve volné krajině i v zastavěném území. Cílem SC 4.3 je posílit přirozené funkce krajiny, zejména ekologicko-stabilizační funkce, záměrem nesmí být obnova koupaliště, nicméně rekreace a příležitostné koupání v nádrži není omezeno. Výše podpory je 50 %.

 

Koupaliště z betonových panelů:

z PO 4 by bylo možné žádat v rámci specifického cíle 4.3, aktivity 4.3.2 na obnovu malé vodní nádrže s ekostabilizační funkcí. Cílem je posílit přirozené funkce krajiny, zejména ekologicko-stabilizační funkce (viz příloha), pokud bude naplněn tento cíl podpory, je možné podpořit odstranění betonových panelů. Opatření se však musí s náklady vejít do 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP a záměrem nesmí být obnova koupaliště (rekreace a příležitostné koupání v nádrži není omezováno). Zpravidla bývají z betonových panelů břehy i dno nádrže. Podporováno je tedy např. odstranění panelů ze břehů ve prospěch vytvoření litorálu. Odstraňování panelů ze dna nádrže není vždy nutné a někdy může být spíše nevhodné. Výše podpory 50 %.

 

Malá vodní nádrž

Malou vodní nádrž v intravilánu sídel s případnou doprovodnou zelení je možné podpořit ze SC 4.3 v rámci aktivity 4.3.2: „Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur“. Výše podpory pro obnovu malých vodních nádrží je v tomto případě pouze 50 %. Podmínkou přijatelnosti daného projektu však je, aby nádrž neměla pouze retenční a akumulační funkci, ale přispěla i k posílení ekologicko-stabilizačních funkcí krajiny a biodiverzity. Například realizace koupaliště by nesplňovala tyto podmínky, proto není podporována. Výše podpory 50 %.

·         Povinné doklady k podání žádosti:

Pokud nemají dokumenty předkládané v rámci žádosti stanovenou platnost, nesmí být ke dni

podání žádosti starší než 2 roky.

 

·         Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu dle

vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. v platném znění

-       popis a posouzení výchozího stavu

-       zdůvodnění potřeby realizace opatření

-       posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření

 

·         situační výkres do podkladové mapy KN v měřítku 1 : 10 000 a podrobnější výkres (u pozemkového katastru srovnávací výpis parcel)

·        

·         ÚSES = územní systém ekologické stability – je-li realizováno v rámci prvků lokálního ÚSES

 

·         Položkový rozpočet

 

·         Kumulativní rozpočet projektu

 

·         Stanovisko orgánu státní správy (místně příslušný stavební úřad)

 

Další podklady, jako je např.:

Plná moc při zastupování na SFŽP

Výpis z katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy

Stanovisko KÚ, CHKO, Natura 2000

Čestné prohlášení o dofinancování

 

 

·         Způsobilé výdaje:

 

Projektová dokumentace

Odborné studie a monitoring

Položkový rozpočet

Vyjádření dotčených orgánů statní správy

Zpracování žádosti - administrativní činnost, organizace VŘ

TDI (technický dozor investora)