DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

IROP přestupní terminály

 

 

Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Integrovaný regionální operační program (IROP)

 

Příjemce dotace – kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

 

Lhůta pro podávání žádosti:                           od 14.03.2016 do 02.09.2016

 

Datum ukončení realizace projektu: nejpozději 31.12.2018, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

Datum zahájení projektu: nejdříve 01.01.2014

Výše dotace:  

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí 90%
 • organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 85%

Limitní výše dotace:    

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 5 mil Kč,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů činí 50 mil. Kč

Dotace je určena na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.

Hlavní podporované aktivity:

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu,
 • je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost dopravy (např. bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), telematiky pro veřejnou dopravu (např. informační systémy pro cestující) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě terminálu či samostatného parkovacího systému

 

 1. Plná moc
 2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 4. Výpis z rejstříku trestů
 5. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
 6. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 9. Položkový rozpočet stavby
 10. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
 11. Seznam objednávek – přímých nákupů
 12. Studie proveditelnosti
 13. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
 14. Průzkum trhu
 

POVINNÉ DOKLADY K ŽÁDOSTI

 


Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě

pracujeme zcela zdarma!