DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SFŽP varovné systémy

 

OPŽP - PO 1 SC 1.4 aktivita 1.4.3 - varovné systémy

Vyhlášení výzvy:

35. výzva od 01.03.2016 - 31.05.2016 (omezení)

46. výzva od 01.11.2016 - 31.12.2016 (příjemce asi jen Podniky Povodí)

- důležité je znění vyhlášené výzvy.

 

Aktivita 1.4.3

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

 

Typy podporovaných projektů:

 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřicích stanic,
 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

 

Forma a výše podpory

Podpora v rámci specifického cíle 1.4 bude poskytována z prostředků Fondu soudržnosti ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou vybudování varovných systémů, kde bude podpora poskytována ve výši 70 % celkových způsobilých výdajů.

U projektů generujících příjmy budou způsobilé výdaje určeny odečtením příjmů projektu metodou výpočtu flat rate (jednorázovým snížením způsobilých výdajů paušální sazbou 25 %) nebo metodou výpočtu finanční mezery, jež jsou zapracovány do MS2014+ modulu CBA. Konkrétní postupy administrace a rozhodnutí o použití zvolené metody budou specifikovány v rámci jednotlivých vyhlášených výzev.

 

Jak se určuje výše podpory u projektu s různou výší podpory u 1.4.3 u výstražného systému:

Příkladem výpočtu procentní podpory může být projekt, který obsahuje pořízení výstražného systému, pořízení varovného systému a pořízení digitálního povodňového plánu.

Náklady na pořízení výstražného systému činí 500 000 Kč, náklady na pořízení  varovného systému 3 mil. Kč a náklady na pořízení digitálního povodňového plánu 200 000 Kč. Výpočet výše dotace v % zní ((500 000x85)+(3 000 000x70)+(200 000x85))/3700000=72,83 %. Dotace je tedy po zaokrouhlení 70 procent (zaokrouhluje se vždy na 5 nebo 0 dolů).Výše podpory tedy může být 70, 75, 80 nebo 85 %.

 

Obecná kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti pro specifický cíl 1.4

 • Soulad žádosti s aktuální výzvou.
 • Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako přílohy k žádosti (zejména s projektovou dokumentací).
 • Projektová dokumentace je v odpovídajícím stupni přípravy, obsahuje položkový rozpočet a umožňuje posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska.
 • Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod, tvořenou zpracovaným Plánem hlavních povodí České republiky a navazujícími plány národní části mezinárodní oblasti povodí a plány oblastí povodí včetně programů opatření (pro období do 22. 12. 2015), po 22. 12. 2015 tvořenou zpracovávanými Národními plány povodí včetně programů opatření a Plány pro zvládání povodňových rizik.
 • Soulad se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, ustavujícími rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky, a 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.
 • Vyhovující vyhodnocení bonity žadatele dle kapitoly.

 

Specifická kritéria přijatelnosti pro aktivitu 1.4.2 a 1.4.3

 • Projekt obsahující opatření budování či rozšíření varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi je v souladu s platnou příručkou „Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi“, zveřejněnou na www.povis.cz.
 • Projekt obsahující opatření zpracování, aktualizování či rozšíření digitálního povodňového plánu je v souladu s platnou „Metodikou pro tvorbu digitálních povodňových plánů“, zveřejněnou na www.povis.cz, a obsahově této metodice odpovídá.

 

Specifické způsobilé výdaje

Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt v rámci SC 1.4 jsou stanoveny na 200 000 Kč (bez DPH).

Specifické nezpůsobilé výdaje

Za nezpůsobilé výdaje v rámci aktivity 1.4.2 a 1.4.3 jsou považovány výdaje na rekonstrukci lokálních varovných systémů.

 

Přílohy

Specifické cíle 1.3 a 1.4

Doklad osvědčující název, sídlo předloží pouze subjekty neevidované v informačním systému základních registrů (příspěvkové organizace).

Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele a o způsobu jednání žadatele.

Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP – plná moc pro pracovníka pověřeného jednáním se SFŽP. Plná moc bude podepsána elektronickým podpisem nebo písemným, úředně ověřeným podpisem jak zmocnitelem, tak zmocněncem. Může být vyhotovena v IS KP 2014+ pomocí šablony uložené v systému a přiložena jako příloha, nebo přiložena v papírové podobě.

Aktuální prohlášení o plátcovství DPH; v případě, že příjemce je plátcem DPH, ale nebude na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doplní prohlášení o tuto skutečnost (vč. zdůvodnění). V případě, že příjemce bude uplatňovat částečný nárok na odpočet daně dle § 72 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplní prohlášení o tuto skutečnost a uvede roční vypořádací koeficient za poslední rok.

Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, případně jiný doklad o vlastnictví u akcí, kterých se týká (projekty stavebního charakteru):

a) pozemek či stavba, na kterém / ve které je akce realizována, je součástí předmětu podpory.

b) Aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit výpisem a snímkem z internetové aplikace (www.czuk.cz). Pro projekty nestavebního charakteru (např. dodávka varovného systému ochrany před povodněmi, dodávka srážkoměrů nebo hladinových čidel) není nutné doložení výpisu ani katastrální mapy, postačí písemné prohlášení vlastníka (jiného než je žadatel) o vlastnictví objektu dotčeného instalací zařízení (např. vlastník sloupu veřejného osvětlení, sloupu nízkého napětí, mostu, budovy), ve kterém vlastník vyjádří souhlas s instalací zařízení na jeho objektu a souhlas s umožněním konečnému uživateli provádět následnou péči a údržbu realizovaného opatření po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace akce.

Uvedené doklady musí být předloženy pro všechna osazovaná zařízení uvedená v projektu a položkovém rozpočtu. U výstražných a varovných systémů se jedná zejména o řídící pracoviště, hlásiče s reproduktory, sirény, převaděče, záznamová a přehrávací zařízení, informační tabule, srážkoměry, hladinová čidla, vodočetné latě a další. Výše uvedené doklady se předkládají pouze v případě, že jsou relevantní pro danou akci (nejsou relevantní např. pro zpracování studií, podkladových analýz, tvorbu digitálních povodňových plánů apod.).

Doklady dokazující oprávněnost užívat dotčené nemovitosti (pozemky a stavby) po dobu realizace akce a následné údržby po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace akce (jde např. o nájemní smlouvu, smlouvu o věcném břemeni nebo o budoucím věcném břemeni, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o právu provést stavbu, souhlas s realizací akce a následnou údržbou, listinu o svěření majetku do správy). Tento doklad předkládají žadatelé, kteří nejsou vlastníkem předmětu podpory (myšleno pozemků a staveb, ve / na kterých je akce realizována). Výše uvedené doklady se předkládají pouze v případě, že jsou relevantní pro danou akci a pro projekty stavebního charakteru.

Souhlasné stanovisko zřizovatele (kromě MŽP) s realizací projektu v případě, že žadatelem je organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace.

Stanovisko Ředitelství hasičského záchranného sboru příslušného kraje v případě akcí zaměřených na budování a modernizaci varovných systémů ochrany před povodněmi. Toto stanovisko se nepředkládá, pokud je žadatelem Hasičský záchranný sbor.

Stanovisko vodohospodářského dispečinku místně příslušného podniku Povodí, s.p. – v případě akcí obsahujících opatření pořízení srážkoměrů či pořízení zařízení pro monitoring výšky hladiny ve vodních tocích (či jiných specifických monitorovacích zařízení). Toto stanovisko se nepředkládá, pokud je žadatelem podnik Povodí, s.p.

Stanovisko odboru hydrologie místně příslušné pobočky ČHMÚ v případě akcí obsahujících opatření pořízení srážkoměrů či pořízení zařízení pro monitoring výšky hladiny ve vodních tocích (či jiných specifických monitorovacích zařízení). Toto stanovisko se nepředkládá, pokud je žadatelem ČHMÚ.

Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení nebo případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu (originál dokladu) v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu. V případě stavebních prací musí být součástí položkového rozpočtu kódy dle Katalogu cen stavebních prací. Položkový rozpočet musí být vypracován do nejmenšího možného detailu, musí být rozčleněn na jednotlivé dílčí činnosti související s realizací daného opatření, výdajů na jakýkoliv pořizovaný materiál atd. Součástí položkového rozpočtu stavebních prací musí být čestné prohlášení žadatele a zpracovatele rozpočtu, v jaké cenové úrovni vůči použitému ceníku stavebních prací byl rozpočet vypracován (např. 80 % vůči použitému ceníku stavebních prací). V případě pozdějšího zjištění nepravdivosti čestného prohlášení se žadatel vystavuje možným sankcím ze strany poskytovatele dotace či jiných dotčených orgánů. Součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem projektové dokumentace (projekty stavebního charakteru). Tento doklad se předkládá pouze v případě, že je relevantní pro danou akci. Součástí projektové dokumentace musí být vyčíslení (pokud je to možné, tak výpočtem) ukazatelů výstupu uvedených v žádosti o podporu. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s podpůrnými materiály pro jednotlivé aktivity, které jsou zveřejněné na www.povis.cz. Jedná se například o metodiky, podklady pro žádost o poskytnutí dotace, dokumentace projektového záměru apod. V případě opatření, které se bude realizovat v rámci aktivit 1.3.1, 1.3.2, nebo 1.3.3, musí projekt obsahovat posouzení transformačního účinku protipovodňového opatření. V případě opatření, které se bude realizovat v rámci aktivity 1.3.3, typ podporovaných projektů vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží, musí projekt obsahovat posudek pro zařazení vodního díla z hlediska technickobezpečnostního dohledu vypracovaný k tomu oprávněnou osobou. V případě opatření, které se bude realizovat v rámci aktivity 1.3.4 Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit, musí být součástí projektové dokumentace geotechnické posouzení (průzkum), které bude obsahovat:

 • popis zatížení životního prostředí realizací záměru (popis případných škod na životním prostředí způsobených zásahem),
 • popis nebezpečnosti jevů ohrožujících právem chráněné zájmy (zařazení do kategorie rizika I, II nebo III – viz Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997, editor Vladimír Lysenko, vydalo MŽP),
 • popis charakteru vzniku svahové nestability a stupně antropogenního zavinění,
 • uvedení délky předpokládané doby stabilizace svahové nestability po provedení stabilizace a sanace.

V případě opatření pořízení bezdrátového místního informačního systému, pořízení zařízení pro monitoring výšky hladiny ve vodních tocích, pořízení srážkoměrů či pořízení dalších předpovědních, hlásných a varovných zařízení musí předložená projektová dokumentace řešit konkrétní návrh pro daného žadatele a danou lokalitu. Musí tedy obsahovat přesné vyčíslení množství pořizovaných zařízení a zákres jejich umístění např. do mapy uliční sítě s vyznačením objektů (např. sloupy veřejného osvětlení, mosty, budovy), na které se budou zařízení osazovat. Budou-li součástí žádosti o podporu kromě výdajů na vlastní investici i výdaje na projektovou přípravu (např. výdaje na projektovou dokumentaci) nebo výdaje na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet veškerých výdajů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a žadatelem.

Čestné prohlášení žadatele, že spolu se zpracovatelem projektu prověřil, že se opatření „pořízení studie odtokových poměrů“ nebude překrývat s opatřeními navrženými v rámci probíhajících či dokončených pozemkových úprav. Prohlášení je relevantní pouze pro opatření „pořízení studie odtokových poměrů“ v aktivitě 1.4.1.

Čestné prohlášení žadatele, že spolu se zpracovatelem projektu prověřil, že se realizované opatření nebude překrývat s jinými již realizovanými opatřeními či připravovanými opatřeními. Prohlášení je relevantní pro tato opatření:

 • pořízení digitálního povodňového plánu,
 • pořízení předpovědního, hlásného, výstražného či varovného systému povodňové ochrany (týká se zejména srážkoměrů a hladinových čidel),
 • pořízení analýzy odtokových poměrů.

Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy (např. ohlášení stavby, územní rozhodnutí, stavební povolení či vyjádření věcně a místně příslušného orgánu státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, rozhodnutí o nakládání s vodami, závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, souhlas orgánů památkové ochrany, výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů atd.). Rozhodnutí vydaná ve správním řízení musejí být opatřeny doložkou právní moci.

Územní rozhodnutí (popř. jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí) s vyznačením nabytí právní moci v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – v případě stavebních investic na stavbu v celém rozsahu, v případě, že stavba nepodléhá dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), územnímu rozhodnutí nebo územnímu souhlasu, tak stanovisko příslušného stavebního úřadu.

Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci – bylo-li vydáno (u projektů, u nichž se nevydává územní rozhodnutí, ale pouze stavební povolení, je povinným dokladem). Výše uvedené doklady se předkládají pouze v případě, že jsou relevantní pro danou akci.

Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva – v případě nákupu nemovitosti nebo pozemku.

Ocenění pozemku nebo jin nemovitosti odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – v případě, že je uplatněna podpora na nákup pozemku nebo jiné nemovitosti.

Doklad, ze kterého je patrné, že dané opatření je konkrétně obsažené v Plánu oblasti povodí, Plánu pro zvládání povodňových rizik nebo Plánu dílčího povodí či že se bude realizovat v dílčím povodí úseku vodního toku s významným povodňovým rizikem či že se bude realizovat v rizikovém území při přívalových srážkách v ČR. Tento doklad předkládá žadatel za účelem bodového zvýhodnění při hodnocení. Pozn.: Vymezení úseků vodních toků s významným povodňovým rizikem a vymezení rizikových území při přívalových srážkách v ČR viz www.povis.cz. Tento doklad se předkládá pouze v případě, že je relevantní pro danou akci.

Doložení hodnoty stavby, která bude zabezpečena (s výjimkou případů, kdy lze  odůvodněnost realizace záměru ve vztahu k efektům akce posoudit i bez tohoto dokladu, neboť rozdíl mezi finanční náročností záměru a chráněnými hodnotami je zcela evidentní), relevantním dokladem (posouzením odborně způsobilou osobou) – v případě akcí podporovaných v rámci aktivit 1.3.4 Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“.

V případě, kdy při realizaci projektu vznikne příjem, je třeba výši tohoto příjmu doložit relevantním dokladem (např. posouzením odborně způsobilou osobou).

Zpracovaná CBA relevantní u Velkých projektů, které zpracovávají specifické CBA mimo modul CBA v MS2014+. Ostatní projekty (specifikace povinnosti vyplnění CBA více v kapitole D) vyplňují CBA přímo v MS 2014+ jako součást žádosti o podporu.

 

Rekonstrukce varovných systémů:

Pojmem "rekonstrukce" se nemyslí doplnění (rozšíření) varovného systému např. o další hlásiče, sirény do dalších místních částí města, nových lokalit apod. "Rekonstrukcí " není ani odstranění starého nefunkčního drátového rozhlasu a pořízení varovného systému nového, pak jde o pořízení varovného systému. Rekonstrukce je nezpůsobilý výdaj.

Detektory pro únik nebezpečných látek:

Detektory pro únik nebezpečných látek si žadatel v rámci projektu pořídit může, náklady na ně ale nejsou způsobilým výdajem.

Varovný sytém do obce, kde již v minulosti byl, ale ne na celém území:

Rozšíření varovného systému do nových částí obce je možné podpořit. Podmínkou je, že dané rozšíření přispěje povodňové ochraně. Zároveň musí být aktualizován (rozšířen) digitální povodňový plán a databáze editoru dat dPP ČR.

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě pracujeme zcela zdarma!

 

Více informací na: www.dotacesnadno.cz/reference a www.tendra.cz