DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MMR demolice

 

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora revitalizace území, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

https://dotace.snadno.eu/seznam-obci-se-socialne-vyloucenou-lokalitou_1.xlsx

 

Příjem žádostí: do 30. 12. 2016

 

Příjemce dotace – pouze obce, na jejichž území se nachází sociální vyloučená lokalita nebo obce, které leží v ORP, která má ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu

 

Výše dotace:80 % ze skutečně vynaložených uznatelných nákladů, min. 300 tisíc Kč, max. 5 mil. Kč

 

Možné objekty: objekty k bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, které se nacházejí ve špatném technickém stavu a jsou nezpůsobilé k bydlení. Nelze uplatnit na veřejné budovy, apod.!

 

Předmět podpory: demolice budov v obcích se sociálně vyloučenou. Demolice musí být následována revitalizací prostoru a to nejpozději do 3 let od demolice – např. vybudování nových školských zařízení, parků, komunitních center, sportovní zařízení atd. tj objekty využitelné k dalšímu rozvoji obce.

Podmínky:

 • Budova určená k demolici musí být ve výhradním vlastnictví žadatele a nesmí na ni váznout žádné závazky,
 • Předmětem demolice mohou být objekty pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, které se nacházejí ve špatném technickém stavu a jsou nezpůsobilé k bydlení (k Rozhodnutí o přidělení dotace je nutný souhlas stavebního úřadu s odstraněním stavby, popř. povolení odstranění stavby)
 • Každý žadatel může podat více žádostí do maximální výše požadované dotace 5 mil. Kč
 • Poskytnutá dotace může být čerpána v období do 2 let od přidělení dotace
 • Revitalizovaný pozemek nelze po dobu 10 let převést na jinou právnickou/fyzickou osobu nebo jinak omezit volné nakládání s ním
 • Žadatel musí mít zpracován Projekt následného využití revitalizovaného území podle závazného vzoru, pomocí něhož prokáže záměr využití prostoru, který vznikne po demolici. Žadatel se přijetím dotace zaváže, že navržený projekt do tří let od ukončení demolice uskuteční.
 • Žádost o dotaci nelze předložit na již započaté akce

 

Přílohy k žádosti o dotaci:

 1. Doklad o vlastnictví majetku,
 2. Katastrální mapa s vyznačením umístění stavby,
 3. Položkový rozpočet,
 4. Harmonogram,
 5. Fotodokumentace aktuálního stavu,
 6. Prohlášení statutárního zástupce, že daná stavba není zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek,
 7. Projekt následného využití revitalizovaného území (dle vzoru) schválený radou (zastupitelstvem) a doložený usnesením a zápisem z jednání,
 8. Dokumentace bouracích prací dle §128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v rozsahu částí A, B a C přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
 9. Ohlášení záměru odstranit stavbu potvrzené stavebním úřadem nebo povolení odstranění stavby (popř. souhlas stavebního úřadu s odstraněním stavby)

 

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně vyřízené dotace, v opačném případě

pracujeme zcela zdarma!