DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

NP ŽP boj se suchem-zdroje vody

 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výzva č. 8/2016 Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

 

 

Cílem Výzvy je zajištění průzkumu, navržení a realizace technických prací (např. vrtů) pro rozšíření

možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů a tím zajištění dodávky pitné

vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda

dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti.

 

Podporována je realizace těchto opatření:

- Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro zásobování

obyvatelstva pitnou vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na stávající rozvod pitné

vody;

- Vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou

vodou (realizace průzkumných vrtů);

- Vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající

rozvod pitné vody pro zásobování obyvatelstva či vytvoření nového veřejně přístupného

odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován.

 

Žádosti je možné podat v období od 11. 7. 2016 do 30. 6. 2017, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Žádosti budou administrovány průběžně, v pořadí, v jakém budou doručeny na Fond.

 

Oprávnění žadatelé: Obce; dobrovolné svazky obcí; příspěvkové organizace územních samosprávných

celků; obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními

subjekty.

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč.

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 3 mil. Kč.

https://www.sfzp.cz/clanek/801/2992/mzp-spousti-slibovany-program-na-boj-se-suchem-za-300-milionu-penize-pujdou-na-zdroje-pitne-vody-v-obcich/

 

Maximální výše celkové dotace na jeden projekt činí:

- 80% z celkových způsobilých výdajů v případě projektů, které řeší akutní nedostatek

v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě;

- 70 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů, které řeší možný nedostatek

v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě;

- 60 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů zaměřených na průzkum a vyhledání

záložního zdroje pitné vody pro obyvatelstvo v obci.

 

Podpora nebude poskytnuta v případě, že je řešené území (obec) napojeno na kapacitní vodárenskou soustavu nebo pokud je možné a efektivní využít povrchového zdroje vody. Tuto skutečnost doloží žadatel v rámci odborného posudku.

 

Způsobilé výdaje

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být

spolufinancovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu. Výdaje musí být skutečně, účelně, efektivně,

oprávněně a nezbytně vynaložené a musí být vzniklé a uhrazené v období realizace projektu (tj. po

zahájení projektu a před dokončením projektu), nejdříve však po dni akceptace Žádosti o poskytnutí

dotace, s výjimkou výdajů na projektovou přípravu, které mohou být uznány způsobilými výdaji,

pokud vznikly a byly uhrazeny nejdříve po dni vyhlášení této Výzvy.

DPH může být způsobilým výdajem, pouze pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet daně na

vstupu.

 

Způsobilé jsou výdaje na:

- Projektovou přípravu a zajištění autorského a technického dozoru, maximálně do výše 10 % z

celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (PD včetně souvisejících průzkumných prací

a nezbytných podkladových studií a analýz, Odborný posudek, Zadávací dokumentaci).

- Zpracování dat a vyhodnocení výsledků;

- Stavební práce a související služby;

o Realizace neinvestičních a investičních opatření spojených s průzkumem a analýzou

lokalit s možným výskytem kvalitní podzemní pitné vody pro zásobování obyvatelstva;

o Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů pro zásobování obyvatelstva

pitnou vodou;

o Vybudování a vystrojení nových podzemních zdrojů pro zásobování obyvatelstva

pitnou vodou;

o Napojení nově vybudovaných podzemních zdrojů vody na stávající rozvody pitné vody;

o Vybudování veřejně přístupného odběrného místa pitné vody k nově vybudovanému

podzemnímu zdroji vody v místech, kde není vybudován rozvod pitné vody.

- Publicitu projektu, maximálně však 10 000 Kč.

 

K Žádosti žadatel přikládá:

- Formulář Žádosti o poskytnutí podpory (Příloha č. 1);

- Podrobný popis projektu (Příloha č. 2);

- Doklad o právní osobnosti žadatele - aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3

měsíce) či jiného registru, případně zřizovací listina, stanovy organizace – nedokládá se u obcí;

- Aktuální výpis z katastru nemovitostí z evidence nemovitostí; není-li žadatel vlastníkem

nemovitosti, doloží souhlas vlastníka s realizací opatření a zajištěním udržitelnosti po dobu

nejméně 5 let od ukončení realizace projektu;

- Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice

MŽP č. 4/2015, který vypracuje osoba, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti

oboru hydrogeologie dle § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, v platném

znění.

o Součástí odborného posudku je zjednodušená projektová dokumentace včetně

položkového rozpočtu jednoznačně definující navržená opatření a aktivity, a to

v takovém stupni přípravy, který umožní potřebné posouzení navrhovaného opatření

a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou

kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Součástí projektové

dokumentace musí být oceněný položkový výkaz výměr a mapové podklady vhodného

měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu opatření.

Odborný posudek musí být vypracován dle osnovy uvedené v Příloze č. 7 a musí obsahovat mj.

vyhodnocení dosažitelnosti pitné vody v dané obci, zejména pak vyhodnocení vydatnosti

a kvality stávajících zdrojů pitné vody a prověření možnosti napojení obce na zdroje pitné vody

ležící mimo území obce (kapacitní vodárenské soustavy);

- Dokumenty prokazující nedostatek či nevyhovující kvalitu pitné vody (např. doklady o zajištění

náhradního zásobování pitnou vodou, vyhláška o omezení využívání pitné vody, rozbory kvality

vody apod.), jsou-li relevantní.