DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SFŽP posílení funkce krajiny

 

Posílit přirozené funkce krajiny


OPŽP, Specifický cíl: 4.3


Příjem žádostí: od 15. 8. 2016 do 17. 10. 2016


Forma a výše podpory: 50 – 100 % z celkových způsobilých výdajů


Podporované aktivity:


B.6.4.3.1.1 Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
•    opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chrá- něné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.,
•    opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury,
•    výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
•    zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
•    odstranění migračních překážek na vodních tocích,
•    instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci.

B.6.4.3.1.2 Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
•    zpracování plánu ÚSES. Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability,
•    založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
•    zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
•    liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
•    zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
•    v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou,
•    vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).
B.6.4.3.1.3 Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
•    vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními, podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
•    vytváření a obnova tůní, mokřadů nebo obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,
•    podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména: o vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů, o terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními, apod.
B.6.4.3.1.4 Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
•    dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče a vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů,
•    výsadby MZD přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu dle vyhlášky č. 83/1996 Sb. při obnově porostů včetně zajištění ochrany,
•    zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukcích porostů,
•    zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby po provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40+), zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu,
B.6.4.3.1.5 Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
•    podpora opatření zamezujících vodní erozi: o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.), o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), o preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
•    podpora opatření zamezujících větrné erozi: o obnova či zakládání větrolamů.
V rámci opatření je možné realizovat pouze akce obnovního charakteru. Udržovací management není možné z OPŽP financovat.
Obecná kritéria přijatelnosti:
•    V rámci výzvy nelze podpořit opatření na zpracování plánů ÚSES.
•    Projekty musí splnit minimálně uvedená kritéria základních podmínek uvedená v kapitoly obecných kritériích přijatelnosti v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory a musí získat minimálně 40 bodů ve věcném hodnocení dle hodnotících kritérií.

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě
pracujeme zcela zdarma!