DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MV SDH 2017

 

Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2017

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 

 

Příjem žádostí: do 30.4.2016

 

Výše dotace: max. 70 %

Alokace – 250 mil. Kč

 

Oprávněný žadatel - obce jejichž jednotka PO je zařazena v kategorii JPO II, JPO III a JPO V

 

Podprogram 1 – pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky – JPO II, JPO III

-pokud není vybavena CAS vyrobenou v roce 2001 a později,

-pokud není vybavena CAS pořízenou s přispěním dotace poskytované MV - generálním ředitelstvím HZS ČR (netýká se technického zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkám požární ochrany).

Dotace se poskytuje na CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20

Výše dotace – max. 70 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 2,5 mil. Kč.

 

Dotace může být poskytnuta také na technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815

 1. technické zhodnocení rekonstrukcí (dále jen „rekonstrukce“) CAS 32 – T 815
  v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkám požární ochrany. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 1,5 mil. Kč.
 2. rekonstrukcí CAS 32 – T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 2 mil. Kč.

 

Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu  - JPO II, JPO III a JPO V

-pokud není vybavena DA nebo osobním automobilem (s kabinou osádky se sedadly pro
8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením)
vyrobeným v roce 2001
a později.

Výše dotace – max. 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 450 tis. Kč.

DA je vyroben na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob.

Podprogram 3 – stavba požární zbrojnice – JPO II, JPO III a JPO V

 - rekonstrukce a nebo výstavbu nové požární zbrojnice

Výše dotace – max. 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 4,5 mil. Kč.

Budova rekonstruované požární zbrojnice musí být v majetku obce zřizující jednotku SDH obce.

Součástí žádosti na stavbu musí být:

 1. výpis z katastru nemovitostí, originál, nebo jeho úředně ověřená kopie, přičemž výpis nesmí být starší 6 měsíců k datu podání žádosti,
 2. kopie snímku katastrální mapy s vyznačením předmětného objektu, která není starší 6 měsíců k datu podání žádosti – vydaný katastrálním úřadem,
 3. projektový záměr (studie) na stavbu požární zbrojnice,
 4. odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek včetně specifikace prací, k nimž se váže tato žádost.

 

 • GŘ HZS ČR bude dále vyžadovat po žadateli o dotaci, kterému byla dotace přiznána před vyhlášením veřejné zakázky včasné předložení:
  1. technických podmínek na pořízení nebo rekonstrukci požární techniky, nebo
  2. projektovou dokumentaci stavby požární zbrojnice, kopii dokladu příslušného stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení udržovacích nebo zabezpečovacích prací vydané příslušným stavebním úřadem).

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace,

 v opačném případě pracujeme zcela zdarma!