DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SFŽP sběrné dvory‚ kompostárny

 

Sběrné dvory, kompostárny, kontejnery

Příjem žádostí: plánován od 1. 9. 2016 – 30. 11. 2016

Forma a výše podpory: 85 % z celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity:

  1. Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)
  2. Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
  3. Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
  4. Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů,

 

Základní povinné přílohy k žádosti o dotaci:

  • Projektová dokumentace včetně rozpočtu
  • Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci,
  • Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí,
  • Analýza potenciálu produkce odpadů (materiálu) v zájmové oblasti a materiálových toků,