DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Zlepšování kvality vody a snižování

 

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Kdo může žádat o dotaci:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky.
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávním i subjekty.
 • Obchodní společnosti.