DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

IROP sociální bydlení

 

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Integrovaný regionální operační program

Příjem žádostí: 20. 6. 2016 – 27. 12. 2016

Ukončení realizace projektu: 31.12.2018

Omezení způsobilých výdajů: min. 500 000 Kč, max. 15 mil. Kč

Oprávnění žadatelé a výše podpory:

  • Obce  90 %
  • Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace  95 %

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

 

Cílové skupiny:

- muži a ženy v azylovém domě,

- matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,

- úplné rodiny v azylovém domě,

- osoby v domě na půli cesty,

- osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,

-  muži a ženy v seniorském věku,

- invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,

- osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení

 

Základní povinné přílohy k žádosti o dotaci:

1. Plná moc

2. Doklady o právní subjektivitě žadatele  - např. výpis z RES

3. Výpis z rejstříku trestů

4. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením – není povinné

5. Studie proveditelnosti dle osnovy

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku (Výpis z katastru nemovitostí) nebo jiný doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení (SP s nabytím právní moci nutné nejpozději k vydání Rozhodnutí o přidělení dotace)

8. Projektová dokumentace (u staveb ve stupni pro vydání stavebního povolení, pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, pak projektová dokumentace pro ohlášení stavby)

9. Položkový rozpočet stavby

10. Dokumentace ke stanovení cen do rozpočtu

11. Potvrzení o podání žádosti o pověření zajištění služby obecného hospodářského zájmu

12. Seznam objednávek – přímých nákupů – není povinné

13. Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě pracujeme zcela zdarma!