DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MZe údržba a obnova stávajících prvků

 

MZe/SZIF

 

Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

 

Příjem žádostí:         od 5.2. 2018 do 23.2. 2018

Alokace – 130 mil. Kč

Výše dotace:             max. 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota dotace:                15 000 Kč.

Maximální hodnota dotace:               700 000 Kč.

 

Způsobilí žadatelé:

a)    v obci do 2 000 obyvatel

·         obec

·         spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

·         zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

·         obecně prospěšné společnosti,

·         vlastník objektu,

·         vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,

·         uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na němž objekt stojí.

 

b)    v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel

·         obec do 5 000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru[1],

·         spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

·         zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

·         obecně prospěšné společnosti,

·         vlastník objektu,

·         vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,

·         uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na němž objekt stojí.

 

 

Podpora údržby a obnovy:

kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy.

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

-       součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

 

Přílohy k žádosti:

a)    vyplněné údaje dle Tabulky č. 1

b)    čestné prohlášení – 1 (pouze PO)

c)    doklad prokazující oprávnění zastupovat/vystupovat za PO,

d)    položkový rozpočet projektu s celkovými předpokládanými výdaji,

e)    položkový rozpočet projektu s předpokládanými způsobilými výdaji,

f)     barevná fotodokumentace výchozího stavu předmětu dotace v listinné podobě.  Fotografie musí být pořízené v přijatelné kvalitě, za jasné denní viditelnosti (min. 6 fotografií formátu A5 se zachyceným poškozením, 1x celková fotografie nejlépe se záchytnými body – komunikace, sloupy osvětlení, budovy apod.),

g)    katastrální mapa s vyznačením lokalizace objektu, popřípadě doprovodné zeleněodpovídajícím měřítku (doporučené měřítko 1:1 000), ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy,

h)    v případě, že projekt/část projektu podléhá stavebnímu řízení[2] v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy:

-          k datu zaregistrování Žádosti o dotaci pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt/část projektu zrealizovat,

-          stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k územnímu a stavebnímu řízení,

i)      v případě, že projekt/část projektu nepodléhá stavebnímu řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy:

-          potvrzení stavebního úřadu o tom, že projekt/část projektu nepodléhá stavebnímu řízení,

-          půdorys stavby, ze kterého bude zřejmá velikost a rozměry předmětu dotace,

-          popis stavebních činností, volnou formou,

j)      doklad o vlastnictví objektu (výpis z katastru nemovitostí, dále jen „KN“ ne starší 3 měsíců), k němuž se vztahuje žádost o dotaci, objekt musí být v plném rozsahu bez omezení vlastnického práva (viz bod 1 písm. y), nebo žadatel doloží výpis pořízený dálkovým přístupem, kde potvrdí svým podpisem správnost uvedených údajů,

k)    doklad o vlastnictví pozemku (výpis z KN ne starší 3 měsíců), na němž objekt stojí (v případě drobných objektů, které nejsou vedeny v katastru nemovitostí), pozemek musí být v plném rozsahu bez omezení vlastnického práva (viz bod 1 písm. y), nebo žadatel doloží výpis pořízený dálkovým přístupem, kde potvrdí svým podpisem správnost uvedených údajů,

l)      pokud žadatel o dotaci není vlastníkem objektu nebo pozemku, na němž objekt stojí, doloží souhlas vlastníka/ků objektu/pozemku s údržbou a obnovou předmětu dotace, objekt anebo pozemek musí být v plném rozsahu bez omezení vlastnického práva (viz bod 1 písm. y),

m)   doklad o zřízení bankovního účtu (smlouva o zřízení bankovního účtu nebo bankovní výpis předmětného účtu, apod.),

n)    doklad plátce DPH (je-li plátcem), to neplatí, je-li předmět dotace užíván pro neekonomickou činnost,

o)    v případě, že žadatelem o dotaci je obec do 5 000 obyvatel, která realizuje předmět dotace v místní části obce/města, která má do 500 obyvatel, doloží povinně čestné prohlášení o počtu obyvatel v místní části obce/města k 1. 1. 2017 a současně doloží počet místních částí dané obce (viz bodovací kritérium Tabulky č. 2 – 129 662, bod č. 2).

p)    v případě zhotovení věrné repliky části předmětu dotace fotografickou či jinou dokumentaci dokládající původní stav,

 

Přílohy předkládané při registraci žádosti pro uplatnění preferenčních kritérií

a)    výpis z veřejného dálkového přístupu s uvedením všech identifikačních údajů http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/vyhledej - při uplatnění preferenčního kritéria č. 4,

b)    odborný posudek opatřený razítkem, vypracovaný osobou s autorizací nebo certifikátem platným pro příslušný stavební obor – při uplatnění preferenčního kritéria č. 5.

 

 

veškeré přílohy k žádosti, které žadatel potvrzuje svým podpisem, se dokládají v originále nebo úředně ověřené kopii

 

Výběrové řízení

příjemce dotace se při výběru dodavatelů na realizaci projektu obecně řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  U veřejných zakázek malého rozsahu je žadatel povinen postupovat následovně:

Přímé zadání (do 300 tis. Kč bez DPH) - zadavatel musí být schopný prokázat naplnění principů 3E[3] při výběru uchazeče. Zadavatel postupuje v souladu s § 1731 - 1745 občanského zákoníku. Potvrzením nebo akceptací objednávky či uzavřením smlouvy druhou smluvní stranou se zakládá smluvní vztah.

Výzva uchazečům (od 300 tis. do 6 mil. Kč bez DPH) - zadavatel vyzývá k podání nabídky nejméně tři potencionální uchazeče. Zadavatel vyzývá pouze takové uchazeče, o kterých má informace, že jsou způsobilí požadované plnění poskytnout. Zadavatel nesmí opakovaně vyzývat stejný okruh uchazečů, není-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky nebo jinými zvláštními okolnostmi, případně zrušením předcházejícího zadávacího řízení. Z doručených nabídek vybere nejvýhodnější nabídku podle předem zvolených hodnotících kritérií. Rozhodnutí o výběru se stručným odůvodněním zašle zadavatel dodavatelům, kteří doručili nabídky.

Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo v jakékoliv fázi zadávacího řízení nebo i po jeho ukončení od žadatele vyžádat dokumentaci k veřejné zakázce ke kontrole. Dokumentaci k zadávacímu řízení je žadatel povinen uchovat po dobu 10 let,

 

Realizace projektu musí být do 30. 9. 2019

 

 

 [1] Příjemcem dotace je obec (mateřská obec), kam místní část spadá. Žadatel předkládá s žádostí o dotaci čestné prohlášení o tom, že počet obyvatel v dané místní části nepřesahuje 500.

 

[2] Stavebním řízením je řízení, jehož výsledkem je pravomocné stavební povolení, ohlášení stavby, územní souhlas, územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva, ohlášení udržovacích prací, souhlas se změnou stavby před jejím dokončením, certifikát autorizovaného inspektora.

[3] Principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu) a efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).