DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

IROP informační a komunikační systémy

 

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

S.C. 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“

Integrovaný regionální operační program

 

Příjem žádostí:   4.5. 2016 – 27.12. 2017

Výše podpory: kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi 90 %

                           organizace zakládané obcemi, organizace zakládané kraji 85 %

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč

Celková alokace -  (ERDF + SR)  - 1 033 941 000 Kč

Ukončení realizace :

  1. projekt s celkovými způsobilými výdaji do 15 mil. Kč: 31. 12. 2018
  2. projekt s celkovými způsobilými výdaji nad 15 mil. Kč: 31. 12. 2019

 

Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí)

Podporované aktivity:

· rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů

   a infrastruktury

· budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury

  pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy

· vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb

· vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů

 

Povinné přílohy k žádosti:

  1. Plná moc
  2. Dokumentace k uskutečněným zadávacím a výběrovým řízením
  3. Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
  4. Studie proveditelnosti
  5. Průzkum trhu
  6. Výpočet čistých jiných finančních příjmů
  7. Seznam objednávek – přímých nákupů

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace