DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

IROP výstavba škol a školek


Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

vyhlašuje

14. a 15. výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROPu

INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

 

Příjem žádostí:                      od 14.12.2015

Konec příjmu žádostí:                       22.04.2016

 

Výše podpory:

 • Organizační složky státu a jejich příspěvková organizace, státní vysoké školy                  100%
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány
  ve školském rejstříku                  90 %
 • Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí                   90 %
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti školství                  95 %
 • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace                   95 %
 • Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích                  85 %

 

Výše celkových způsobilých výdajů:                        Minimální 750 tis. Kč

Maximální  60 mil. Kč

Typ podporovaných operací:

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

 

Území:             území celé ČR mimo území hl.m. Prahy a správní obvod obce s rozšířenou působností, na jehož území se nenacházejí sociálně vyloučené lokality ( výzva č.14 )

Území:             území celé ČR mimo území hl.m. Prahy a správní obvod obce s rozšířenou působností, na jehož území se nacházejí sociálně vyloučené lokality ( výzva č.15 )

 

Oprávnění žadatelé:

 • Zařízení péče o děti do 3 let,
 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání,
 • Další subjekty podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti,
 • Kraje,
 • Organizace zřizované kraji,
 • Organizace zakládané kraji,
 • Obce,
 • Organizace zřizované obcemi,
 • Organizace zakládané obcemi,
 • Nestátní neziskové organizace,
 • Církve,
 • Církevní organizace,
 • Organizační složky státu,
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu.

 

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30.9.2018. Realizace projektu může být rozdělena na etapy. Etapa nesmí být kratší než tři měsíce.

 

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity těchto zařízení:

 • mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsané do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu, včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců,
 • dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,
 • služby péče o děti podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
 • spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby.

 

Hlavní podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
 • nákup budov,
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek.

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace (2%)

 

https://dotace.snadno.eu/Aktualni-vyzvy-pro-prijem-dotaci.html