DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

IROP chodníky

 

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Integrovaný regionální operační program (IROP)

 

Příjemce dotace – kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).

 

Lhůta pro podávání žádosti:                           od 21. 12. 2015 do 29. 4. 2016

 

Datum ukončení realizace projektu: nejpozději 31.12.2018, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

Datum zahájení projektu: nejdříve 01.01.2014

 

Výše dotace:  

-          kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí 90%

-          provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. – 100%

-          organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb., jedná-li se o obchodní společnosti 85%

Limitní výše dotace:    

-          minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 2 mil Kč,

-          maximální výše celkových způsobilých výdajů činí 30 mil. Kč

Dotace je určena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II., a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení či na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, příp. realizace souvisejících prvků zvyšující bezpečnost, např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů apod.

 

POVINNÉ DOKLADY K ŽÁDOSTI

1.       Plná moc

2.       Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením

3.       Doklady o právní subjektivitě žadatele

4.       Výpis z rejstříku trestů

5.       Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

6.       Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

7.       Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

8.       Položkový rozpočet stavby

9.       Studie proveditelnosti

10.   Doklady k výkupu nemovitostí

11.   Seznam objednávek – přímých nákupů

12.   Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

13.   Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

14.   Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace

15.   Smlouva o spolupráci

 

 


Způsobilé výdaje:                                                          

Výdaje na realizaci stavby

Výdaj na projektovou dokumentaci

TDI, autorský dozor, BOZP, geodetické práce

Výdaj na zpracování studie proveditelnosti

Výdaj na povinné informační a propag. nástroje

Neuznatelné výdaje:

 

Výdaj na výstavbu nebo rekonstrukci silnic

Výdaje spojené s řízením a administrací projektu

Výdaje na zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám


Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě

pracujeme zcela zdarma!