DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

IROP bytové domy

ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH

 

 

Příjem žádostí: 15. 7. 2016 – 30. 11. 2017

Výše podpory:

 • Obce: max. 42 % způsobilých výdajů (v závislosti na úspoře energií)
 • ostatní žadatelé: 40 % způsobilých výdajů (v závislosti na úspoře energií)

Způsobilé výdaje: min. 300.000,-Kč vč. DPH, max. 90.000.000,- Kč vč. DPH

Oprávnění žadatelé:  

 1. Společenství vlastníků jednotek
 2. Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících -  v případě, že majitel bytového domu není podnikající osoba, ale byty pronajímá, je považován za fyzickou osobu podnikající a je tedy způsobilým žadatelem.

Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

Realizace projektu -  od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2019 (projekty se způsobilými výdaji do 5 mil. Kč), do 30. 9. 2020 (projekty se způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč)

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu, nesmí proběhnout výběrové řízení na dodavatele.

 

Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů:

 • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří);
 • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva;
 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
 • instalace solárních fotovoltaických soustav;
 • výměna předávací stanice;
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

 

 

Povinné přílohy k žádosti:

 1. Plná moc
 2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 4. Podklady pro hodnocení
 5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 6. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 7. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 8. Položkový rozpočet stavby
 9. Energetické hodnocení
 10. Výpis z rejstříku trestů
 11. Usnesení shromáždění vlastníků (SVJ) nebo zápis z členské schůze bytového domu
 12. Seznam objednávek a přímých nákupů

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě

pracujeme zcela zdarma!

 

Více informací na: www.dotacesnadno.cz/reference a www.tendra.cz