DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SFŽP zeleň‚ rybníky‚ aleje

 

Zeleň, rybníky, aleje atd.

PO 4 OPŽP

Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifické cíle

4.1       Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Aktivita:

4.1.1       Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

Výše podpora do max. do 85 %, dle pravidel možno i 100 %.

4.2       Posílit biodiverzitu

Aktivita

4.2.1       Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů,

4.2.2       Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba,

4.2.3       Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů),

4.2.4       Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

Výše podpora do max. do 85 %.

4.3       Posílit přirozené funkce krajiny

Aktivita

4.3.1       Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury,

4.3.2       Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur,

4.3.3       Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů,

4.3.4       Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000,

4.3.5       Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

Výše podpory 4.3.1 max. 100%, 4.3.2 max. 80 %, 4.3.3 max. 80 %, 4.3.4 max. 75 % podle Pravidel i 85 %,  vodní nádrže (rybníky)  max. 50 %.

4.4       Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Aktivita

4.4.1       Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně dotace max. 60 % (min. způsobilé realizační výdaje 250 000 Kč bez DPH).

Výše podpory do max. do 60 %.

 

Probíhající výzvy:

9. výzva SC 4.1 - do 31.12.2016

Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území (národní parky, CHKO, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a lokality soustavy území Natura 2000).

13. výzva SC 4.3 aktivita 4.3.3 - do 31.12.2016

Posílit přirozené funkce krajiny - revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – vyplývající z Plánů oblastí povodí/Plánů dílčích povodí.

14. výzva SC 4.3 aktivita 4.3.1 - do 31.12.2016

Posílit přirozené funkce krajiny - zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR – aktualizace 2014.

 


Rybník – výše podpory 50 %

 

Odbahnění rybníka:

Samostatné odbahnění rybníka z OŽP podpořit nelze. V rámci aktivity 4.3.2 - vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur (specifický cíl 4.3) je možno podpořit obnovu malé vodní nádrže (rybníka) v krajině s ekologicko-stabilizační funkcí. Není možno podpořit projekt obnovy malé vodní nádrže (rybníka), jehož cílem je pouze retence (akumulace) vody v krajině. Pro naplnění cíle podpory je tedy třeba, aby projekt posiloval přirozené funkce krajiny, zejména ekologicko-stabilizační funkce, a zvyšoval biodiverzitu. Pokud projekt naplní tento cíl podpory, jsou způsobilými výdaji projektu i oprava nebo výstavba hráze, stavidla, popř. jiných vypouštěcích objektů včetně bezpečnostního přelivu, odstranění sedimentu, výsadby atp.

 

 

Vodní nádrže v intravilánu obce

SC 4.4 „Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech“

V rámci aktivity 4.4.1 specifického cíle 4.4 lze podpořit obnovu a zakládání doprovodných vodních prvků v rámci projektů na výsadbu zeleně, tzn. drobných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (tůní, jezírek, mokřadů, průlehů apod.). Aktivita 4.4.1 je zaměřena na podporu sídelní zeleně a vodní prvky zde slouží pouze jako doplňkové opatření v rámci obnovy a realizace sídelní zeleně. Vodní prvky jsou proto podpořitelné pouze do výše 10 % celkových způsobilých výdajů akce. Cílem je zlepšení kvality prostředí v sídlech z hlediska obnovy zeleně a podpory biodiverzity. Obecně lze říci, že jsou podporovány projekty s přínosem z pohledu přírody a krajiny, nikoliv primárně z pohledu obyvatelstva.

 

Biotopové koupaliště:

Z prioritní osy 4 obecně nelze primárně podpořit budování vodních ploch, jejichž cílem je organizovaná rekreace (koupání). V rámci aktivity 4.3.2 SC 4.3 je možno žádat o podporu na vytváření a obnovu malé vodní nádrže s ekostabilizační funkcí ve volné krajině i v zastavěném území. Cílem SC 4.3 je posílit přirozené funkce krajiny, zejména ekologicko-stabilizační funkce, záměrem nesmí být obnova koupaliště, nicméně rekreace a příležitostné koupání v nádrži není omezeno. Výše podpory je 50 %.

 

Koupaliště z betonových panelů:

z PO 4 by bylo možné žádat v rámci specifického cíle 4.3, aktivity 4.3.2 na obnovu malé vodní nádrže s ekostabilizační funkcí. Cílem je posílit přirozené funkce krajiny, zejména ekologicko-stabilizační funkce (viz příloha), pokud bude naplněn tento cíl podpory, je možné podpořit odstranění betonových panelů. Opatření se však musí s náklady vejít do 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP a záměrem nesmí být obnova koupaliště (rekreace a příležitostné koupání v nádrži není omezováno). Zpravidla bývají z betonových panelů břehy i dno nádrže. Podporováno je tedy např. odstranění panelů ze břehů ve prospěch vytvoření litorálu. Odstraňování panelů ze dna nádrže není vždy nutné a někdy může být spíše nevhodné. Výše podpory 50 %.

 

Malá vodní nádrž

Malou vodní nádrž v intravilánu sídel s případnou doprovodnou zelení je možné podpořit ze SC 4.3 v rámci aktivity 4.3.2: „Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur“. Výše podpory pro obnovu malých vodních nádrží je v tomto případě pouze 50 %. Podmínkou přijatelnosti daného projektu však je, aby nádrž neměla pouze retenční a akumulační funkci, ale přispěla i k posílení ekologicko-stabilizačních funkcí krajiny a biodiverzity. Například realizace koupaliště by nesplňovala tyto podmínky, proto není podporována. Výše podpory 50 %.

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě pracujeme zcela zdarma!