DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MMR územní plán

Podpora územně plánovacích dokumentací obcí – územní plán (ÚP)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Cílem programu je podpora pořízení územně plánovacích dokumentací obcí, tedy územních plánů formou dotace, která bude poskytována obcím.

Tato dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru a jeho platnost skončí do 31. 12. 2020 (tj. územní plán schválený před 1. 1. 2007).

Příjemce dotaceobce

 

 

Lhůta pro podávání žádosti:                                 1. 11. 2015  -  15.1. 2016

 

Realizace projektu nesmí být ukončena před datem podání žádosti o podporu.

 

Výše dotace  -  max. 80 % uznatelných nákladů

Max. výše:            400 000 Kč /1 územní plán

 

uznatelné náklady - zpracování návrhu projektantem pro společné jednání včetně případného vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a úprava návrhu projektantem po společném jednání pro potřeby veřejného projednání.

 

Proplaceny mohou být pouze etapy návrh územního plánu pro společné jednání včetně případného vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a úprava návrhu územního plánu podle výsledků společného jednání určený pro veřejné projednání. Další etapy nejsou předmětem dotace, včetně etap doplňujících průzkumů a rozborů, zpracování zadání územního plánu, úprava návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání nebo úprava návrhu územního plánu pro vydání.

Zpětné proplácení již proplacených faktur (v roce 2015 a dříve) není možné, jedná se o nezpůsobilé výdaje. Uznatelné faktury musí být vystaveny v roce 2016 s datem splatnosti nejdříve po datu vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (předpoklad konec března, začátek dubna 2016)

 

Vzhledem k charakteru dotačního titulu „územní plán“ je možné po dobu realizace programu víceleté

financování akce (projektu). Příjemce v žádosti uvede předpokládané termíny financování etap

pořizování územního plánu, zejména těch etap, které patří do způsobilých výdajů dle dokumentace

programu 117D05 kapitoly f). Přestože příjemce může předkládat faktury i v dalších letech programu,

finanční prostředky lze garantovat jen pro daný kalendářní rok (dle aktuálně schváleného státního

rozpočtu). Finanční prostředky budou uvolňovány na základě faktur a částek uvedených ve smlouvě

s dodavatelem/dodavateli.

 

POVINNÉ DOKLADY K ŽÁDOSTI:

 

1. prohlášení obce, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke

státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotní pojišťovně nebo bankám;

2. smluvní zajištění nákupu služeb:

 a) smlouva s projektantem územního plánu s příslušnou autorizací;

smlouva s projektantem na zpracování územního plánu bude obsahovat požadavky na

členění obsahu dokumentace dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, na respektování obecných požadavků na

vymezování ploch a dále bude obsahovat cenu v členění po jednotlivých etapách zpracování

územního plánu;

b) smlouvy se zhotoviteli příslušných částí vyhodnocení vlivů na URÚ, pokud jsou součástí akce;

(výběr zhotovitele musí být proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů);

3. dokumentaci k zadávacím a výběrovým řízením, která žadatel provedl před podáním žádosti;

4. doklad o splnění kvalifikačních požadavků pořizovatele ve smyslu § 24 nebo § 189 odst. 3, popř.

ve spojení s § 195 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), kterým je:

a)    doklad o splnění kvalifikačních požadavků úředníka obecního/městského úřadu, nebo

b)    doklad o zajištění pořízení příslušným úřadem územního plánování, nebo

c)    kopie smlouvy o zajištění pořizování a doklad o splnění kvalifikačních požadavků fyzické

osoby, která bude pořizování zajišťovat, nebo

d)    veřejnoprávní smlouva ve smyslu § 6 odst. 2 stavebního zákona a doklad o splnění

kvalifikačních požadavků úředníka obecního/městského úřadu, se kterým je veřejnoprávní

smlouva uzavřena;

5. doklad o splnění kvalifikačních požadavků na projektanta ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o

výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších předpisů;

6. pro akci na zpracování územního plánu:

výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání územního plánu včetně kopie tohoto zadání;

7. doklad o vlastních finančních prostředcích minimálně ve výši rozdílu mezi celkovou cenou (na

všechny etapy na zpracování návrhu územního plánu a na vyhodnocení vlivů na URÚ, je-li

zadáním požadováno) a předpokládanou výší dotace;

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě

pracujeme zcela zdarma!

 

Více informací na: www.dotacesnadno.cz/reference a www.tendra.cz