DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SFŽP Sběrná místa a sběrné dvory

 


OPERAČNÍ  PROGRAM  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ
Prioritní osa 3, Specifický cíl 3.2: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr

SBĚRNÁ MÍSTA
              
                       
                   Ilustrační foto
Příjem žádostí: od 01.09.2016 do 30.11.2016
Forma a výše podpory: Dotace s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů.
Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH)
Příjemci podpory:
-    Obce
-    Města
-    Dobrovolné svazky obcí

Podporované aktivity:
-    Oddělený sběr – sběrná místa (nákup nádob, zpevnění plochy, zastřešení) – 85% dotace
-    Separace a svoz odpadů (nádoby vč. svozových prostředků) – 25% dotace a 75% zvýhodněný úvěr)

Pro žadatele zajišťujeme:
-    Analýzu tvorby odpadu
-    Projekt
-    Žádost o dotaci
-    Výběrové řízení
-    5ti letou administraci
-    Propagaci projektu

Povinné přílohy:
-    PD/projekt, ve které budou uvedeny min. základní údaje o žadateli, základní technické parametry pořizovaného zařízení,  místo realizace projektu, způsob a popis provozu, schémata, technické výkresy, ilustrační fota, harmonogram realizace a položkový rozpočet.
-    Stanovisko příslušného stavebního úřadu.
-    Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb ŽP (soulad s Plánem odpadového hospodářství kraje a doporučení k podpoře)
-    Analýza potenciálu produkce odpadu
SBĚRNÉ  DVORY

 
     Ilustrační foto
Příjem žádostí: od 01.09.2016 do 30.11.2016
Forma a výše podpory: Dotace s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů.
Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH)
Příjemci podpory:
-    Obce
-    Města
-    Dobrovolné svazky obcí

Podporované aktivity:
-    Budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů
U projektů na sběrné dvory je zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovu, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení.

Pro žadatele zajišťujeme:
-    Analýzu tvorby odpadu
-    Projekt
-    Žádost o dotaci
-    Výběrové řízení
-    5ti letou administraci
-    Propagaci projektu

Povinné přílohy:
-    PD v úrovni pro SP vč. rozpočtu
-    Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci
-    SP s vyznačením nabytí právní moci
-    Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb ŽP (soulad s Plánem odpadového hospodářství kraje a doporučení k podpoře)
-    Analýza potenciálu produkce odpadu


Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace,
v opačném případě pracujeme zdarma!

Odměna je uznatelným nákladem.