DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SFŽP sběrné dvory‚ kontejnery KO

 

Operační program životního prostředí   

Prioritní osa 3 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Specifický cíl.: 3.2

Podporované aktivity:

 • aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),

• aktivita 3.2.2 – Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,

 

 • Příjem žádostí 1.9 - 30. 11. 2016
 • Alokace: 431 000 000 Kč
 • Forma a výše podpory:

Dotace s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů.

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH)

V případě projektů generujících příjmy budou způsobilé výdaje určeny odečtením příjmů projektu

 

 • Příjemci podpory:

Obce

Města

Dobrovolné svazky obcí

 

 • Typy podporovaných projektů:

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Doplnění systému odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady

Budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů

Budovaní odděleného sběru bioodpadů

Sběrné dvory, kompostárny ,Budování podzemních kontejnerů

( U kompostáren je podmínka že se z vyprodukovaného BRKO bude minimálně 50 % navracet zpátky na ZPF.)

 

Povinné doklady k podání žádosti:

 

 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové

dokumentace

 

 • Položkový rozpočet

 

 • Kumulativní rozpočet projektu

 

 • Analýza souladu projektu s Prioritní osou 3 OPŽP 2014 – 2020

 

 • Projekt

 

 • Krajské vyjádření

 

 • Výpis katastru

 

 • Pokud není stavební povolení je potřeba územní rozhodnutí

 

 

Další podklady, jako je např.: Plná moc při zastupování na SFŽP, Výpis z katastru nemovitostí, Stanovisko KÚ, prohlášení o dofinancování připravíme my.

 

 

 • Způsobilé výdaje:
 • výdaje na stavební práce, dodávky a služby v přímé vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu v rozsahu podporovaných opatření;
 • nové zařízení nezabudované do stavby, je-li součástí systému nakládání s odpady
 • zařízení, která jsou součástí systémů odděleného sběru a svozu odpadů včetně shromažďovacích prostředků a účelových zařízení pro manipulaci a přepravu odpadů,
 •  u projektů systému odděleného sběru lze podpořit pouze nové nádoby, které nenahrazují stávající funkční nádoby
 • u projektů systému odděleného sběru a svozu lze podpořit svozovou a manipulační techniku, která je uzpůsobena výhradně pro sběr odpadů, spolu s adekvátním počtem sběrných nádob¨
 • u projektů systému odděleného sběru odpadů lze pořídit i technologie, které zjednodušují přepravu odpadů (např. lis a štěpkovač)
 •  

 

Více ……file:///C:/Users/PC5/Downloads/33-6-PrZaP_2014+_v6_20151218%20(1).pdf

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat! 


Ing. Barbora Šmerdová            702 192 793 – Karlovy Vary