DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SZIF kulturní památky

 

Program na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova pro rok 2016

Státní zemědělský intervenční fond

Příjem žádostí: do 15. 3. 2016

Podprogram A) Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny – kapličky, křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely (ne na soukromých oplocených pozemcích)

 • Výše podpory: 70 % (minimální hodnota dotace 15 000 Kč, maximální 700 000 Kč)
 • Oprávnění žadatelé: obce do 5 000 obyvatel, spolky, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, vlastníci objektu, vlastníci pozemku

Povinné přílohy k žádosti:

 1. Podrobný položkový rozpočet projektu s plánovanými výdaji,
 2. Fotodokumentace výchozího stavu
 3. Katastrální mapa s vyznačením lokalizace objektu
 4. Potvrzení Národního památkového ústavu nebo obce s rozšířenou působností, že předmět dotace neleží v památkové rezervaci a zóně a není kulturní památkou
 5. Souhlasné vyjádření od CHKO nebo NP (pokud se objekt nachází v této oblasti)
 6. Souhlasné vyjádření od příslušného správního orgánu nebo obce s rozšířenou působností
 7. Půdorys stavby
 8. Stavební povolení, ohlášení stavby (pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu)
 9. Projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení (pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu a žádá se o stavební povolení či ohlášení stavby)
 10. Odborný posudek vypracovaný autorizovanou osobou (není povinné, ale zvýhodňuje žadatele)
 11. Doklad o vlastnictví majetku (výpis z KN) – žadatel musí být vlastníkem bez omezení vlastnického práva (objekt nesmí být předmětem zástavy apod.)
 12. Doklad o vlastnictví pozemku (Výpis z KN)
 13. Pokud žadatel není vlastníkem objektu nebo pozemku, doloží souhlas vlastníka/vlastníků
 14. Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
 15. Doklad plátce DPH (je-li plátce)
 16. Prohlášení a identifikační údaje žadatele dle závazných vzorů

Podprogram B) Údržba a obnova významných zemědělských historický dominant výjimečného charakteru – obecní sýpy, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty (nesmí dojít ke změně původního účelu)

 • Výše podpory: 70 % (minimální hodnota dotace 100 000 Kč, maximální 700 000 Kč)
 • Oprávnění žadatelé: obce do 5 000 obyvatel, spolky, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, vlastníci objektu, vlastníci pozemku

Povinné přílohy k žádosti:

 1. Podrobný položkový rozpočet projektu s plánovanými výdaji,
 2. Fotodokumentace výchozího stavu
 3. Katastrální mapa s vyznačením lokalizace objektu
 4. Potvrzení Národního památkového ústavu nebo obce s rozšířenou působností, že předmět dotace neleží v památkové rezervaci a zóně a není kulturní památkou
 5. Potvrzení o stáří objektu vydané Národním památkovým ústavem
 6. Potvrzení vydané Národním památkovým ústavem, že je daný objekt významnou zemědělskou historickou dominantou jedinečného charakteru
 7. Souhlasné vyjádření od CHKO nebo NP (pokud se objekt nachází v této oblasti)
 8. Souhlasné vyjádření od příslušného správního orgánu nebo obce s rozšířenou působností
 9. Půdorys stavby
 10. Stavební povolení, ohlášení stavby (pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu)
 11. Projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení (pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu a žádá se o stavební povolení či ohlášení stavby)
 12. Odborný posudek vypracovaný autorizovanou osobou (není povinné, ale zvýhodňuje žadatele)
 13. Doklad o vlastnictví majetku (výpis z KN) – žadatel musí být vlastníkem bez omezení vlastnického práva (objekt nesmí být předmětem zástavy apod.)
 14. Doklad o vlastnictví pozemku (Výpis z KN)
 15. Pokud žadatel není vlastníkem objektu nebo pozemku, doloží souhlas vlastníka/vlastníků
 16. Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
 17. Doklad plátce DPH (je-li plátce)
 18. Prohlášení a identifikační údaje žadatele dle závazných vzorů

 

Podprogram C) Podpora udržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení – podpora na údržbu a obnovu historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea

 • Výše podpory: 70 % (minimální hodnota dotace 30 000 Kč, maximální 400 000 Kč)
 • Oprávnění žadatelé: muzea ČR zřizované státem, kraji a obcemi

 

Podprogram D) Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

 • Výše podpory: 70 % (minimální hodnota dotace 30 000 Kč, maximální 200 000 Kč)
 • Oprávnění žadatelé: obce do 5 000 obyvatel, podnikatelé v zemědělské výrobě

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě pracujeme zcela zdarma!