DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SFŽP revitalizace ploch sídelní zeleně

 

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

OPŽP, Specifický cíl: 4.4

Příjem žádostí: od 15. 8. 2016 do 17. 10. 2016

Forma a výše podpory: 60 % z celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity:

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch:

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody).

V rámci opatření je možné realizovat pouze akce obnovního charakteru. Udržovací management není možné z OPŽP financovat.

Obecná kritéria přijatelnosti:

  • Revitalizované plochy musí být v zastavěném území obce nad 500 obyvatel, vymezené jako zeleň ve veřejném prostranství, plochy zeleně, plochy, jejichž podmínky zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň.

 

  • Projekty musí splnit minimálně uvedená kritéria základních podmínek uvedená v kapitoly obecných kritériích přijatelnosti v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory a musí získat minimálně 50 bodů ve věcném hodnocení dle hodnotících kritérií.

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě

pracujeme zcela zdarma!