DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SFDI cyklostezky

Výstavba a údržba cyklistických stezek pro rok 2016

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

 

 

Příjemce dotace – obec jako vlastník cyklistické stezky, příspěvková organizace zřízená obcí, svazek obcí

 

Lhůta pro podávání žádosti:                           do 20.1. 2016

 

 

Dotace je určena na úhradu nákladů akce realizované v roce 2016

 

O dotaci lze požádat i na akce již započaté za podmínky samostatného vyčíslení plánovaných finančních nákladů na etapu akce, pro kterou se příspěvek žádá a která má být realizována v roce 2016.

 

Výše dotace  -  maximálně do výše 85% uznatelných nákladů

Způsobilé náklady:  náklady na zpracování projektové dokumentace

V případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese a za podmínky, že délka této cyklistické stezky bude minimálně 1 km, bude moci být příspěvek poskytnut až do výše 90 % celkových uznatelných nákladů akce.

Výstavbou se rozumí proces realizace nové cyklistické stezky nebo přestavba stávající cyklistické stezky spočívající ve stavebních úpravách spojených s přestavbou zemního tělesa, čímž se rozumí rozšíření koruny komunikace, změna nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze zachovat její vnější půdorysné nebo výškové ohraničení.

 

Údržbou se rozumí rozsáhlejší práce dle Přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., v platném znění prováděné na cyklistické stezce, kterými se tato udržuje v provozně a technicky vyhovujícím stavu a odstraňují se na ní vady a nedostatky uvedením do původního stavu.

 

 

POVINNÉ DOKLADY K ŽÁDOSTI:

 

1)       Položkový rozpočet

2)       Smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro stavební povolení, resp. dokumentace pro ohlášení stavby.

3)      Pravomocné stavební povolení pro danou akci nebo písemný souhlas speciálního stavebního úřadu s ohlášenou stavbou nebo další obdobný doklad (Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby, Certifikát autorizovaného inspektora spolu s ohlášením stavby stavebnímu úřadu)

4)       v případě, že k datu podání žádosti je vydané stavební povolení starší dvou let, doloží žadatel doklad o zahájení stavby

5)      Projektová dokumentace

6)      Prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků

7)      v případě, že cyklistická stezka je místní komunikací IV. třídy vedoucí po katastrálních územích více obcí, doloží žadatel o příspěvek Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi těmito obcemi

8)      Čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele, že v případě živelní události (povodeň…) uvede cyklistickou stezku nejpozději do 1 roku do původního stavu před živelnou událostí. O dobu, kdy nebude cyklistická stezka z důvodu živelní události sloužit svému účelu, se prodlužuje doba udržitelnosti cyklistické stezky

9)       Pokud bude cyklistická stezka realizována v blízkosti vodního toku, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) příslušného správce toku k plánovanému umístění cyklistické stezky.

10)    Pokud bude cyklistická stezka křížit nebo bude realizována podél silnice I. třídy, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) správce této přilehlé komunikace (příslušný závod nebo Správa ŘSD ČR) k plánovanému umístění cyklistické stezky.

11)    Pokud bude cyklistická stezka křížit nebo bude realizována podél silnice II. nebo III. třídy, musí žádost obsahovat (vyjádření) stanovisko odboru dopravy krajského úřadu k realizaci akce zejména z hlediska jejího vlivu na bezpečnost dopravy a ve vazbě na existující krajský program a dále (vyjádření) stanovisko příslušné správy a údržby silnic k plánovanému umístění cyklistické stezky.

12)    Audit bezpečnosti stavby v případě akcí, u kterých byl zpracován, provedený dle Metodiky provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací schválené MD ČR v roce 2012 (č.j.: 139/2012-520-TPV/1) ve fázi 2 pro DSP.

13)    Krátké video prezentace záměru žadatele o příspěvek. Jedná se vypovídající videozáznam přiměřené délky ve formátu DVD video nebo MPEG2 kompatibilní dané lokality, kterým bude prezentována současná situace. Součástí záznamu budou níže uvedené náležitosti:

• Obrazem: záznam z uvažované trasy cyklistické stezky ve směru staničení pořízený za vhodných klimatických podmínek a navazující komunikace, vhodné doplnit o mapovou přílohu.

• Obrazem: ukázka úseků cyklistické stezky, které již byly zrealizovány.

 • Slovně: funkční využití cyklistické stezky (zejména za jakým účelem je akce realizována a očekávané přínosy a vlivy z realizované akce, soulad s cíli a záměry Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy, otázky bezpečnosti cyklistické stezky).

14)   Písemný popis záměru žadatele o příspěvek (textový dokument), vč. situační mapy celkové trasy cyklistické

stezky v měřítku 1:10 000 s legendou.

 

 

Doba udržitelnosti je stanovená na 8 let.

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě

pracujeme zcela zdarma!