DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MV SDH 2016

 

Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 

 

Příjem žádostí: do 29.2.2016

 

Výše dotace: max. 50 %

Alokace – 250 mil. Kč

 

Oprávněný žadatel - obce jejichž jednotka PO je zařazena v kategorii JPO II, JPO III a JPO V

 

Dotace je určena na nákup dopravních automobilů a na výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic jednotek SDH obcí.

 

Podprogram 1 – pořízení nového dopravního automobilu 

Dotace          -    max. 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 450 tis. Kč.

-Dotace může být poskytnuta pokud JPO není vybavena DA nebo osobním automobilem (s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením) vyrobeným v roce 2000 a později.

DA je vyroben na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz,
s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob.

 

Podprogram 2 – stavba požární zbrojnice

Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 4,5 mil. Kč.

Dotace  - na rekonstrukci nebo výstavbu nové požární zbrojnice.

Budova rekonstruované požární zbrojnice musí být v majetku obce zřizující jednotku SDH obce.

Součástí žádosti na stavbu musí být:

  1. výpis z katastru nemovitostí, originál, nebo jeho úředně ověřená kopie, přičemž výpis nesmí být starší 6 měsíců k datu podání žádosti,
  2. kopie snímku katastrální mapy s vyznačením předmětného objektu, která není starší 6 měsíců k datu podání žádosti – vydaný katastrálním úřadem,
  3. projektový záměr (studie) na stavbu požární zbrojnice,
  4. odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek včetně specifikace prací, k nimž se váže tato žádost.

 

  • GŘ HZS ČR bude dále vyžadovat po žadateli o dotaci, kterému byla dotace přiznána před vyhlášením veřejné zakázky včasné předložení:
    1. technických podmínek na pořízení nebo rekonstrukci požární techniky, nebo
    2. projektovou dokumentaci stavby požární zbrojnice, kopii dokladu příslušného stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení udržovacích nebo zabezpečovacích prací vydané příslušným stavebním úřadem).

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace,

 v opačném případě pracujeme zcela zdarma!