DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

OPZ mikrojesle

VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ MIKROJESLÍ

Operační program Zaměstnanost

Dotace je určena na vybudování a provoz mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, s kapacitou 4 děti.

Příjemce dotace – obce, příspěvkové organizace (s výjimkou škol a školských zařízení, pokud má svého zřizovatele jako partnera projektu), nezisková organizace (pokud bude obec, v něm má sídlo, partnerem projektu): obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, místní akční skupiny, svazy, asociace

Podporované aktivity: vybudování a provoz mikrojeslí, vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích

Lhůta pro podávání žádosti: od 16. 5. do 6. 6. 2016

Výše dotace: obce a příspěvkové organizace až 95 %, neziskové organizace až 100 %

Omezení způsobilých výdajů projektu: min. výše 500 000 Kč, max. výše 2 000 000 Kč

 

 

Více informací na: www.dotacesnadno.cz/reference a www.tendra.cz

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě pracujeme zcela zdarma!