DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

vodohospodářské akce Pard Kr 2016

 

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického kraje

 

 

Okruh způsobilých žadatelů:

 • obce se 100 – 2000 obyvateli nebo i větší, pokud se akce týká jejich místních částí (sídla) s méně než 2000 obyvateli a celkový počet obyvatel obce je menší než 5000.

 

Předmětem žádosti musí být zajištěno nové napojení nejméně 100 obyvatel, u rekonstrukcí (oprav) musí být řešeno nejméně 100 obyvatel.

 

 • svazky obcí

Svazek obcí zajišťující akci pro obyvatele v počtu 100 – 2000 pouze v případě, že svazky obcí dlouhodobě (min. již 3 roky fungující svazky) zajišťují činnost obcí. V případě žadatele svazku obcí, který neprokáže dostatek finančních zdrojů, bude požadována záruka obcí.

Předmětem žádosti musí být zajištěno nové napojení nejméně 100 obyvatel.

 

 

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je průběžně do 30. června 2016.

 

 

Účel podpory:

A. Čištění odpadních vod

 • výstavba a rekonstrukce (stavební úpravy) stavební a technologické části staveb čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), kanalizací a souvisejících objektů a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování.

 

B. Zásobování pitnou vodou

 • výstavba a rekonstrukce (stavební úpravy) stavební a technologické části staveb úpraven vody, vodovodů
  a souvisejících objektů a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování.

 

C. Projektové dokumentace

 • projektovou dokumentaci staveb čistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektů, včetně jejich rekonstrukcí. V případě projektových dokumentací lze finanční podporu poskytnout pouze na projektové dokumentace, u kterých nebylo zahájeno jejich financování.
 • projektovou dokumentaci staveb úpraven vody, vodovodů a souvisejících objektů, včetně jejich rekonstrukcí. V případě projektových dokumentací lze finanční podporu poskytnout pouze na projektové dokumentace,
  u kterých nebylo zahájeno jejich financování.

 

Předmětem poskytování dotací jsou:

 1. Stavby čistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektů, včetně jejich rekonstrukcí, stavby vodovodu pro veřejnou potřebu, včetně souvisejících objektů a jejich rekonstrukcí umístěných ve stávající zástavbě
 2. V případě nové výstavby může být předmětem dotace pouze splašková kanalizace (tedy ne jednotná). V případě, když je již kanalizace v obci vybudována jako jednotná, může být předmětem dotace rozšíření nebo rekonstrukce (stavební úpravy) i jednotné kanalizace. Podmínkou je, aby obec měla zajištěno čištění odpadních vod v kvalitě, splňující požadavky platného nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění odpadních vod.
 3. Výstavba, případně rekonstrukce (stavební úpravy) čistíren (dále „ČOV“) s podmínkou, že po realizaci akce budou splněny limity stanovené nařízením vlády ČR
 4. Výstavba ČOV současně se  splaškovou kanalizací (oddílnou) v obcích, v nichž kanalizace ani čištění není
 5. V případě, že bude výstavba řešena etapově, lze další etapu řešit z tohoto Programu pouze při splnění podmínek uvedených v čl. 3 u obou typů žadatelů. Předchozí etapa musí být stavebně ukončena.
 6. Projektová dokumentace staveb čistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektů, včetně jejich rekonstrukcí nebo rozšíření. Samostatně lze požádat o finanční prostředky na dokumentaci pro územní rozhodnutí a na dokumentaci pro stavební řízení.
 7. Projektovou dokumentaci staveb úpraven vody, vodovodů a souvisejících objektů, včetně jejich rekonstrukcí nebo rozšíření. Samostatně lze požádat o finanční prostředky na dokumentaci pro územní rozhodnutí a na dokumentaci pro stavební řízení.

 

 

Podpora z rozpočtu Pardubického kraje se poskytuje formou:

 • dotace v maximální výši do 70 % nákladů na výstavbu stavební a technologické části, vč. DPH (z této dotace mohou být hrazeny pouze náklady stavební a technologické části stavby), u rekonstrukcí (oprav) dotace v maximální výši 50 %

 

 • dotace na pořízení projektové dokumentace se poskytuje v maximální výši 250.000,- Kč. Maximální možný podíl podpory na celkových nákladech projektové dokumentace může činit 70 %. Minimální výše dotace na jeden projekt je 50 000,- Kč.

 

 • spolufinancování realizace projektů zaměřených na zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod podpořených ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Evropské unie do výše 10 % z uznatelných nákladů.

 

 

Maximální výše dotace na realizaci projektu nebo jeho části (etapy) definované v žádosti o dotaci je 8 000 000,- Kč, z toho v jednom kalendářním roce maximálně ve výši 4 000 000,- Kč. Výši finanční podpory doporučuje komise na základě odborného posouzení předložených podkladů. Navržená dotace se zaokrouhluje na celé 5000,- Kč směrem dolů.

 

 

Omezení podpory:

Dotace není poskytována na:

 1. Výstavbu domovních čistíren odpadních vod, soukromé ani veřejné části kanalizačních přípojek, šachtičky, dešťovou kanalizaci.
 2. Samostatnou výstavbu kanalizace v případě, že obec nemá zajištěno čištění odpadních vod. Nejprve musí být vybudována ČOV. Současně musí být dodrženy (splněny) všechny podmínky uvedené v čl. 3 u všech typů žadatelů.
 3. Výstavbu další etapy kanalizace v případě, že nebudou splněny podmínky čl. 3 u všech typů žadatelů. Na předmět žádosti nelze poskytnout dotaci na několik etap současně.
 4. Výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod pro bytovou nebo jinou výstavbu, která ještě není zrealizována.
 5. Z prostředků na zabezpečení Programu nelze poskytnout finanční prostředky na opatření, která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností vlastníka vodohospodářského díla.

Ve všech případech se musí jednat o stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli. Předmětem poskytování není výstavba na tzv. „volné ploše“, tedy zainvestování nezastavěných pozemků pro následnou bytovou nebo jinou výstavbu.

 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků je 35 mil. Kč

 

Povinné přílohy k žádosti:

 1. Stavební povolení s uvedením právní moci
 2. Situace stavby a technická zpráva
 3. Výběrové řízení (kopie protokolu o otevírání obálek a zápisu o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky)
 4. Svazek obcí předloží zakládací listinu
 5. Prohlášení investora o tom, že na akci jsou (nejsou) čerpány prostředky ze SFŽP, MZe, MMR, MŽP nebo fondů Evropského společenství
 6. Stanovisko vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností    
 7. Prohlášení investora o tom, že dokončená akce nebude provozována za účelem nepřiměřeného zisku
 8. Potvrzení žadatele, že má finanční prostředky v minimální výši 30 % (u rekonstrukcí 50%) nákladů stavby
 9. Kopie smlouvy o vedení běžného účtu.

 

Podmínky pro poskytnutí finančních prostředků:

 

 • Soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
 • Na akce, u kterých nelze zabezpečit finanční prostředky z jiných dotačních zdrojů, lze uplatnit žádost pro akce s náklady do 6 mil. Kč bez DPH. Náklady se rozumí náklady stavební a technologické části stavby.
 • Při podání žádosti obce prokáží, že již mají prostředky ve výši 30 % nákladů stavby, u rekonstrukcí staveb ve výši min. 50 % nákladů stavby.
 • Změna vlastnictví investičního majetku, který vznikl realizací akce s účastí podpory poskytnuté podle Pravidel je možná do 5-ti let od data poskytnutí poslední části podpory pouze se souhlasem Pardubického kraje. V opačném případě může Pardubický kraj požadovat vrácení dotace, a to až do výše 100 %.
 • V případě, že předmětem žádosti je další etapa výstavby, musí být v žádosti uvedeno, z jakých zdrojů byly předchozí etapy financovány. Předchozí etapy musí být stavebně ukončeny.
 • Výsledky veřejné soutěže (zákon o zadávání veřejných zakázek), musí být doloženy protokolem o otevírání obálek, nabídkami včetně cen a zápisem o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Pokud nebude vybrána nabídka s nejnižší cenou, musí být uvedeno podrobné zdůvodnění výběru.

 

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace,

 v opačném případě pracujeme zcela zdarma!