DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MMR regenerace sídlišť

 

Regenerace sídlišť 2016


Příjemce dotace a předmět podpory: dotace je poskytována obcím na regenerace veřejného prostranství sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů


Výše dotace: do 70 % z uznatelných rozpočtových nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč


Na co lze dotaci využít?
1.    Výstavba a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury včetně sanaci či vybudování místních komunikací a cyklistických stezek, včetně řešení bezpečnosti (retardéry, zpomalovací prvky), protihlukové stěny, odstavná a parkovací stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižené osob, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, realizace místních protipovodňových opatření, opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště (kamerové systémy, apod.)
2.    Úprava veřejných prostranství – sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť, odpočinkových ploch včetně příslušného mobiliáře, kontejnerová stání (včetně podzemních), úpravy a budování veřejných sportovních a rekreačních ploch, úprava ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním.
Obecné podmínky:
•    V rámci jednoho města lze podpořit maximálně dva projekty (dvě lokality)
•    Sídlištěm se rozumí ucelená část území obce zastavěný bytovými domy, postavenými v období 1945 – 1990 o celkovém počtu nejméně 150 bytů
•    Obec se na dofinancování musí podílet minimálně ve výši 30 % rozpočtových nákladů. Prostředky na dofinancování musí mít zajištěny již v době podání žádosti o dotaci.
•    Pozemek, na kterém bude provedena regenerace sídliště, musí být ve vlastnictví obce a nesmí ležet v záplavovém území.
•    Obec musí mít platný územní plán a v souladu s ním projekt regenerace sídliště schválený zastupitelstvem.
•    K žádosti o dotaci musí mít obec platný doklad o povolení stavby (popř. jiné rozhodnutí nebo opatření nahrazující stavební povolení).
•    Řešení projektu musí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
•    Projekt nebo jeho části nesmí být financovány nebo spolufinancovány ze zdrojů EU.
•    Stavební práce musí být zahájeny v roce, v němž je dotace přidělena. Udržitelnost projektu je 5 let.
Základní podklady k žádosti o dotaci:
1.    Projekt regenerace sídliště – dle závazné osnovy
2.    Projektová dokumentace včetně rozpočtu, harmonogramu a platného dokladu o povolení stavby
3.    Doklad od vodoprávního úřadu, že pozemky, na kterých bude provedena regenerace, neleží v záplavovém území
4.    Doklad o tom, že má obec zajištěny prostředky na dofinancování akce