DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SFŽP protipovodňová opatření

 

 

Operační program životního prostředí

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

 

Výše podpory: max. 85 % celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí: od 01.03.2016 do 31.05.2016

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů: 200.000,- Kč bez DPH

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, státní organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazky atd.

 

Typy podporovaných projektů a aktivit:

1.3.1. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů:

  • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
  • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
  • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
  • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

1.3.2. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

  • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
  • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
  • vsakovací šachty,
  • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.

1.3.3. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

  • výstavba suchých nádrží (poldrů),
  • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.

1.3.4. Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

 

Povinné doklady k podání žádosti:

-          Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení nebo případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu (originál dokladu) v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu. V případě stavebních prací musí být součástí položkového rozpočtu kódy dle Katalogu cen stavebních prací.

-          Budou-li součástí žádosti o podporu kromě výdajů na vlastní investici i výdaje na projektovou přípravu (např. výdaje na projektovou dokumentaci) nebo výdaje na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet veškerých výdajů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem.

-          Územní rozhodnutí (popř. jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí) s vyznačením nabytí právní moci

-          Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci – bylo-li vydáno (u projektů, u nichž se nevydává územní rozhodnutí, ale pouze stavební povolení, je povinným dokladem).

-          Výše uvedené doklady se předkládají pouze v případě, že jsou relevantní pro danou akci.

-          Více viz. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory

 

Další podklady, jako je např.: Plná moc při zastupování na SFŽP, Výpis z katastru nemovitostí, Stanovisko KÚ, prohlášení o dofinancování připravíme my.

 

Způsobilé výdaje:

Způsobilým výdajem pro příspěvek z OPŽP je z časového pohledu výdaj, který vznikl a byl hrazen příjemcem v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023.

 

Projektová dokumentace

EA + rozpočet

Zpracování žádosti - administrativní činnost

TDI (technický dozor investora)

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace,

 v opačném případě pracujeme zcela zdarma!

 

 

Více informací na: www.dotacesnadno.cz/reference a www.tendra.cz

 

 

https://dotace.snadno.eu/Aktualni-vyzvy-pro-prijem-dotaci.html