DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MMR komunikace

Podpora obnovy místních komunikací 

 

Výše dotace  - max. 50 %  uznatelných nákladů, min. výše 100.000,-Kč/1 akce, max.1 mil. Kč/1 akce

PODPORA:

 · všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;

· místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);

· jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;

· dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace: - kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace, - galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky.

 

Dotace je poskytována pouze na jednu místní komunikaci obce (podle evidence v pasportu komunikací).

 

Dotace není poskytována na:

 - výstavbu nových místních komunikací,

- opravu, rekonstrukci, údržbu či výstavbu účelových komunikací a chodníků,

- inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení,

 - veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače

 

Opravu, údržbu či výstavbu chodníků lze uznat, je-li chodník součástí komunikace (vyznačen na komunikaci).

 

Poskytnutá dotace musí být vyčerpána v roce 2017.

 

Financování akce

Financování dotovaných akcí bude probíhat pouze prostřednictvím České národní banky (ČNB). Žadatel musí mít zřízen účet u ČNB již v době podání žádosti o dotaci.

 

 

Přílohy k žádosti :

  1. doklad o vlastnictví majetku:
  • výpis z katastru nemovitostí včetně katastrální mapy (výpis z KN nebo z dálkového přístupu do KN podepsaný a opatřený razítkem žadatele), místní komunikaci označit ve výpisu i ve snímku
  • výpis z pasportu komunikací  podle § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (příslušnou místní komunikaci označit ve výkresové/mapové části i v textové/tabulkové části), podepsaný a opatřený razítkem žadatele

 

  1. předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek,
  2. podrobná barevná fotodokumentace dané místní komunikace (v tištěné podobě). Vyžaduje se snímek s vyznačením začátku komunikace (vyznačit přímo na komunikaci) a dále snímky v jednom směru na každých 25 m délky (vyznačit přímo na komunikaci). Snímky se pořizují pokud možno se záchytnými body (značení komunikací, sloupy osvětlení, ploty, domy aj.) za denního světla, dobré viditelnosti, bez sněhové vrstvy.

4) u akcí stavebního charakteru – dále podle bodů 7.2.6 až 7.2.8.

 

7.2.6 Části projektové dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby (zakreslenou do katastrální mapy s čísly parcelními) jako součást dokumentace akce (podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).

7.2.7 Dokumentace požadovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která bude (podle druhu stavby) zahrnovat:

1) písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení nebo prohlášení oprávněného zástupce obce, svazku obcí nebo kraje o tom, že stavební úřad ve lhůtě stanovené zákonem svůj souhlas nebo zákaz k ohlášení nezaslal (podle § 106 stavebního zákona) nebo

2) stavební povolení (podle § 115 stavebního zákona), resp. žádost o jeho vydání nebo

3) veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem o provedení stavby nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení (podle § 116 stavebního zákona) nebo

4) certifikát autorizovaného inspektora (podle § 117 stavebního zákona).

 

7.2.8 Jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle § 103 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, doloží se pouze soulad akce, pro niž je požadována dotace, se schválenou územně plánovací dokumentací (prohlášením statutárního zástupce, volnou formou).

 

5) Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument

 

 

Kritéria pro výběr projektů:

 · formální správnost,

 · celková úroveň zpracování předložené žádosti a projektu,

 · shoda cíle projektu s cílem podprogramu, resp. dotačního titulu,

 · shoda obsahu projektu s aktivitami podporovanými dotačním titulem,

 · počet obyvatel účastníka podprogramu,

 · rozpočet účastníka podprogramu,

 · finanční náročnost projektu z hlediska přiměřenosti a hospodárnosti,

 · skutečnost, zda je obec, resp. účastník podprogramu na území hospodářsky problémových regionů ,

 · udržitelnost daného projektu a jeho soulad s naplněním cíle podprogramu.

 · míra funkčnosti a využití místní komunikace v daném území,

 · rozsah a stupeň poškození obnovované místní komunikace

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě

pracujeme zcela zdarma!