DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

IROP domovy pro seniory a soc. zařízení

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


Integrovaný regionální operační program


   Podporované aktivity:   Podporován bude nákup, rekonstrukce, či výstavba objektu, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

Podporovány jsou:
•    Centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře,
•    Domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem,
•    Chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc
•    Nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny,
•    Centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče,
•    Pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby

 

Příjem žádostí: 27. 5. 2016 – 27. 10. 2016
 

Omezení způsobilých výdajů: min. 500 000 Kč, max. 60 000 000 Kč
 

Oprávnění žadatelé a výše podpory:
•    Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí (a jimi zřizované organizace) 90 %
•    Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 100 %
•    Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané obcemi, kraji a dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnosti (v oblasti sociálních služeb) 95 %

 

Podmínky:
1.    Projekt nesmí být cílen na poskytování sociálních služeb seniorům jako výhradní, nebo jediné cílové skupině
2.    Musí být naplněny sledované indikátory
     a.    Kapacita služeb a sociální práce (počet klientů, kterým může být v jeden okamžik poskytnuta služba podporující sociální začleňování nebo intervence sociální práce)
     b.    Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práce (počet jednotlivých zázemí určených pro jednotlivé služby či aktivity, která jsou funkčně oddělena)
     c.    Počet poskytovaných druhů sociálních služeb (počet druhů služeb, které jsou či budou zaregistrovány podle zákona č. 108/2006 Sb.)
3.    Projekt musí být v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014 -2020, Národní strategií rozvoje sociálních služeb, a se strategickým plánem sociálního začleňování
4.    Projekt musí mít vazbu schválenou strategii Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
5.    Poskytované služby jsou uvedené v zákoně o sociálních službách
6.    Žadatel musí mít zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu
7.    Min. 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity projektu a výdaje odpovídají tržním cenám.

 

Základní povinné přílohy k žádosti o dotaci:
1.    Pověřovací akt – vydaný v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. Žadatel musí být jasně pověřen k výkonu služby obecného hospodářského zájmu.
2.    Studie proveditelnosti dle osnovy,
3.    Výpis z katastru nemovitostí nebo jiný doklad o prokázání právních vztahů k majetku,
4.    Územní rozhodnutí s nabytím právní moci (v případě stavby), jinak územní souhlas
5.    Žádost o stavební povolení, případné stavební povolení s nabytím právní moci (SP s nabytím právní moci nutné nejpozději k vydání Rozhodnutí o přidělení dotace),
6.    Projektová dokumentace (u staveb ve stupni pro vydání stavebního povolení, pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, pak projektová dokumentace pro ohlášení stavby),
7.    Položkový rozpočet,
8.    Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, komunitní plán sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje,
9.    Průzkum trhu – doložení komunikace s dodavateli ohledně kalkulace cen, ceníky, smlouvy na obdobné zakázky, apod.,


Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě pracujeme zcela zdarma!