DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SZIF podpora Agroturistiky

 

6.4.2 Podpora agroturistiky (SZIF)

 

Příjem žádostí pro všechny operace bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 3. května 2016 8:00 hodin do 23. května 2016 13:00 hodin. Elektronické podání žadatelům umožní rychlé vyřízení z pohodlí svého domova. Na Portálu farmáře lze vygenerovat předvyplněnou žádost o dotaci a následně sledovat průběh její administrace.

 

Alokace: 353 mil. Kč

 

Podpora: max. 45%, min. 200.000,- Kč, max. 10 mil. Kč

 

Kritéria přijatelnosti projektu

1) Projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou měst Hl. město Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava; C.

2) Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti1; C.

3) Žadatel splnil podmínku finančního zdraví2 u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč (definice a výpočet jsou uvedeny v metodice výpočtu finančního zdraví na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz); C.

4) Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chová minimálně 0,3 VDJ3 na 1 ha

 

Žadatel o dotaci : Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. K datu podání Žádosti o dotaci je evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

 

Žadatelem nemůže být:

- organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle článku 157 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění,

- obec, svazek obcí,

- státní podnik,

- nezisková organizace (tím se rozumí subjekt, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci, jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním dle odstavce 1 § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), a dále nadace,

- společnost podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

- zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR,

 

Způsobilé výdaje :

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo, a pouze na počáteční investici; C. Počáteční investicí se rozumí investice do hmotného a nehmotného majetku za účelem založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření sortimentu provozovny o služby, které nebyly dříve v této provozovně poskytovány. Metodika pro stanovení správné kategorie provozovny je uvedena v příloze č. 12 těchto Pravidel.

Konkrétní položky (kódy) výdajů, které se dále vyplňují do formuláře Žádosti o dotaci, jsou uvedeny v příloze č. 2 těchto Pravidel.

 1. stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura včetně přípojek, technická zařízení staveb
 2. doplňující výdaje jako součást projektu - úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení
 3. náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3
 4. nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí
 5. nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)

 

 1. nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, za podmínek stanovených v Obecných podmínkách Pravidel platných pro dané kolo, v kapitole 7. Způsobilé výdaje.

 

Hodnocení projektů Programu rozvoje venkova bude zajištěno dle následujících aspektů:

 1. Účelnost projektu – bude posuzována prostřednictvím popisu náplně projektu a jeho cílů (popis konkrétních aktivit projektu a jejich způsobilé výdaje), zda jsou v souladu s popisem operace. Projekt je účelný, pokud jeho výsledky v co největší míře přispívají k cílům projektu.
 2. Potřebnost projektu – bude posuzována na základě věcného popisu projektové vize a plánů žadatele, které jsou součástí Žádosti o dotaci. Potřebnost projektu může být dále posouzena odhadem budoucích příjmů z tržeb projektu, což je součástí poměrového ukazatele, který vstupuje do hodnocení aspektu efektivnosti.
 3. Efektivnost projektu – bude posuzována na základě vypočtené doby návratnosti investice. Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti je uvedena v příloze č 9 těchto Pravidel.
 4. Hospodárnost projektu je zajištěna prostřednictvím posouzení předpokládané ceny zdrojů použitých pro realizaci projektu. Hodnocení hospodárnosti bude zajištěno prostřednictvím stanovených limitů (viz příloha č. 3 těchto Pravidel) a stanovené výše stavebních výdajů, ze kterých je stanovena dotace (práce, materiál) dle Katalogu ÚRS Praha a.s.
 5. Proveditelnost projektu bude posuzována na základě splnění podmínky finančního zdraví žadatele.

 

   Předpoklady hodnocení FZ:

 

1) Finanční zdraví se posuzuje u subjektů, které:

 

a) jsou účetními jednotkami, na něž se vztahuje vyhláška 500/2002 Sb.

b) vedou daňovou evidenci dle § 7b zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů

c) při stanovení základu daně z příjmů neuplatňují výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu a řídí se § 7 odstavcem (7) zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů

2) Standardně se posuzují 3 účetně uzavřená období.

3)  Výjimka platí pro případy, kdy byl podnik založen nebo fyzická osoba zahájila činnost (tj. subjekt bez historie). Pak se finanční zdraví prokazuje pouze za 2 uzavřené roky.

4) V případě, že jsou ekonomické výsledky v některém roce negativně ovlivněny vážnou přírodní katastrofou, nebude po prokázání této skutečnosti příslušný rok (maximálně jeden) do hodnocení počítán.

5) Pokud žadatel nedisponuje alespoň 2 účetně uzavřenými obdobími, pak může žádat na projekt do 1 000 000,- Kč.

 

Metodika pro výpočet VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy je uvedena v příloze č. 14 těchto Pravidel. 

 

6) Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení. Stravovací zařízení může být budováno pouze jako součást ubytovacího zařízení/areálu ubytovacího zařízení se stabilními lůžky a musí být společně s náklady na ubytovací zařízení předmětem jednoho projektu; C.

7) Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení v souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území včetně navazujících změn vyhlášky, a dále o zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek. Kapacita 40 lůžek se vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční celek (např. se samostatnou recepcí, sociálním zařízením, oplocením, s vlastním názvem a propagací apod.); C.

 

 

6.4.2 Podpora agroturistiky – kritéria

· žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel, který vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo ke dni podání Žádosti o dotaci chová minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha

· žádost o dotaci musí v rámci preferenčních kritérií obdržet stanovený minimální počet bodů

· žadatel bude moci v dané operaci nebo záměru a daném kole příjmu žádostí podat pouze jednu Žádost o dotaci

· v případě předložení projektu, kde výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesáhnou 1 mil. Kč, žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví

· efektivnost projektu bude posuzována na základě vypočtené doby návratnosti investice · operace má záměr a) Investice do nezemědělských činností – území České republiky kromě krajů Ústeckého a Moravskoslezského a záměr b) Investice do nezemědělských činností – území krajů Ústeckého a Moravskoslezského

· projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou měst Hl. město Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava

· je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o malokapacitní ubytovací zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek

· dotace je poskytována jako přímá nenávratná dotace, a to ve výši způsobilých výdajů 25 % pro velké podniky, 35 % pro střední podniky, 45 % pro malé podniky

· dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici tj. investici za účelem založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny nebo rozšíření sortimentu provozovny

· dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz nebo který je podnikem v obtížích

· o dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou letech před podáním žádosti o dotaci ukončil stejnou nebo podobnou činnost (tj. činnost, která se řadí do stejné třídy a čtyřmístného číselného kódu v Klasifikaci ekonomických činností CZ NACE) v Evropském hospodářském prostoru nebo v době podání žádosti o dotaci zahájil konkrétní plány na to, že takovou činnost v dotyčné oblasti ukončí během dvou let od realizace projektu, který je předmětem dotace

· lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data proplacení dotace, nikoli od data podpisu Dohody jako doposud. Nově nebude možné projekty realizovat formou leasingu nebo věcného plnění a dokumentace spojená se stavebním řízením (stavební povolení, ohlášení atd.) se u většiny operací dokládá už při podání žádosti o dotaci, kdy musí být zároveň i příslušné opatření stavebního úřadu platné a pravomocné.

 

Od druhého kola již bude opět nutné po zaregistrování Žádosti o dotaci předložit odpovídající povolení stavebního úřadu platné a pravomocné k datu zaregistrování Žádosti o dotaci. Z důvodu zrychlení administrativního procesu a dřívějšího podpisu Dohod o poskytnutí dotace bude zkrácena lhůta na předložení výběrového/ zadávacího řízení o 3 týdny (žadatelé v kategorii Doporučen a Náhradník budou předkládat přílohy k zadávacímu/výběrovému řízení v 28. - 29. týdnu od ukončení příjmu Žádostí o dotaci). Tak jako tomu bylo v prvním kole příjmu žádostí, bude aplikováno hodnocení finančního zdraví u většiny projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (kromě operací 8.3.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3). Hodnocení finančního zdraví bude určeno pro projekty, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč. Hodnocení bude vycházet zejména z účetních výkazů a dalších informací ovlivňujících riziko možného úpadku žadatele. Schválená metodika včetně excelového nástroje pro výpočet finančního zdraví je k dispozici na internetových stránkách MZe.