DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SFDI chodníky

Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

 

 

Příjemce dotace: kraje, města a obce, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce.

 

Lhůta pro podávání žádosti:                           do 15.1. 2016

 

Dotace je určena na úhradu nákladů akce realizované v roce 2016

 

Výše dotace  -  maximálně do výše 85% z uznatelných nákladů

O dotaci lze požádat i na akce již započaté za podmínky samostatného vyčíslení plánovaných nákladů na etapu akce, pro kterou se příspěvek žádá a která má být realizována v roce 2016.

Limitní výše dotace pro jednoho žadatele na více akcí v rámci obou oblastí činí maximálně 20 mil. Kč

 

  1. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

1)       bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů podél autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů

2)      výstavby, rekonstrukce a úprav chodníků a přechodů pro chodce

3)      výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které jsou součástí bezbariérové trasy

4)      nasvětlení přechodů, které splňuje požadavky dle technických kvalitativních podmínek světelného signalizačního zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro chodce

5)      bezpečnostních prvků na vozovce (např. LED diody u vodorovného dopravního značení dle TP 217

 

 

  1. Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy

1)      úprav vjezdu do obce, směrové vychýlení jízdního pruhu v obou směrech pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.,

2)      zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích ve vazbě na přechod pro chodce,

3)      úprav směřujících ke zlepšení dopravní situace v místech dopravních nehod umístění zvýrazňujícího dopravního značení, instalace dopravních zařízení, svodidel atd. (vždy s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením)

4)      úprav směřujících ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, resp. k bezpečné integraci pěší a cyklistické dopravy v hlavním a přidruženém dopravním prostoru – dopravní značení, dopravní bezpečnostní zařízení, úpravy obrubníků a povrchů, jízdní pruhy pro cyklisty, cyklopiktogramy atd.,

5)      dalších zařízení sloužících ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky

POVINNÉ DOKLADY K ŽÁDOSTI:

1)      Základní údaje o dotčené lokalitě

2)      Podrobná charakteristika cílů akce a její

3)      Ověřená projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení

4)      Položkový rozpočet (v rámci zadávací dokumentace soupis prací)

5)      Pravomocné stavební povolení (SP) pro danou akci nebo písemný souhlas speciálního stavebního úřadu s ohlášenou stavbou nebo další obdobný

6)       Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici II. a III. třídy, musí žádost obsahovat stanovisko odboru dopravy krajského úřadu k realizaci akce

7)      kladné Stanovisko Policie ČR k realizaci akce zejména z hlediska jejího vlivu na bezpečnost dopravy, s doložením dopravní nehodovosti předmětné lokality, za období posledních 5 let

8)      Prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků

9)      v případě, že stavba bude realizována na katastrálním území více obcí, doloží žadatel o příspěvek Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi těmito obcemi

10)   informace o programu, v souladu s nímž je akce žadatelem připravována, např.: - místním, krajském nebo regionálním programu zaměřeném na zvýšení bezpečnosti dopravy (Územní plán, Regulační plán, programy komunitního plánování, Studie

11)   krátké video prezentace (jedná se o krátký video záznam dané trasy (délka odpovídá délce navrhované trasy) ve formátu .DVD VIDEO nebo .MPEG2 kompatibilní), ve kterém bude prezentována současná situace, stávající dopravní rizika a cíle akce, který je vhodné doplnit o mapovou přílohu (v M 1:10 000 s legendou) s vyznačením navrhovaných staveb nebo stavebních úprav, včetně úseků, které již byly případně zrealizovány.

12)   Audit bezpečnosti stavby v případě akcí, u kterých byl zpracován, provedený dle Metodiky provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR 2012

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě spěchu.