DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MZe Polní cesty

 

ÚDRŽBA A OBNOVA POLNÍCH CEST

Ministerstvo zemědělství MZe 

Příjemce dotace – obce, vlastníci polních cest

Lhůta pro podávání žádosti: 1. 2. 2017 do 24. 2. 2017 (včetně) 

Výše podpory: max. 70 % z celkových uznatelných nákladů (min. hodnota dotace 100 tisíc Kč, max. 6 mil. Kč)

Podporovaná opatření:

Údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházející se v obvodu pozemkových úprav obce. Údržbou či opravou se rozumí odstranění závad, opotřebení a poškození polních cest.

Podmínky:

1.       Podpořit lze pouze hlavní nebo vedlejší polní cesty, nikoliv tzv. doplňkové (dle ČSN 73 6109 „Projektová polních cest“ z roku 2013),

2.       Polní cesta musí být veřejně přístupná, nesmí být uzavřena ani omezena překážkou či závorou, veřejnost za průjezd neplatí poplatek – tzn. musí přinášet přínos obyvatelstvu v podobě zpřístupnění území. Podporovány nebudou záměry, kdy polní cesta povede výhradně k provozovně či sídlu žadatele, tedy bude evidentní, že neplní funkci veřejného zájmu.

3.       Nelze podpořit polní cesty vybudované v roce 2006 a později.

4.       Žadatel musí být v KN uveden jako vlastník polní cesty, polní cesta musí být v plném rozsahu bez omezení vlastnického práva

Základní povinné podklady k žádosti

A.     Potvrzení krajského pozemkového úřadu nebo jeho pobočky dokladující informace o polní cestě

B.      Položkový rozpočet

C.      Pokud předmět projektu podléhá stavebnímu řízení:

·         Pravomocné a platné stavební povolení (nebo ohlášení stavby, nebo jiné opatření, na jehož základě lze projekt realizovat),

·         Projektová dokumentace předkládaná k stavebnímu řízení, nebo k ohlášení stavby ověřená stavebním úřadem,

D.     Pokud předmět projektu nepodléhá stavebnímu řízení:

·         Půdorys stavby v odpovídajícím měřítku s vyznačením názvu polní cesty, rozměry polní cesty (délka a šířka),

·         Popis stavebních činností, včetně nákresu vzorového řezu konstrukčních vrstev polní cesty,

·         Čestné prohlášení žadatele, že pro užívání stavby není vyžadován kolaudační souhlas

E.      Výpis z KN ne staršího 3 měsíců

F.       Barevná fotodokumentace (v přijatelné kvalitě, se záchytnými body, jednotlivé snímky s frekvencí max. 80 metrů),

G.     Doklad o zřízení bankovního účtu

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace