DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

IROP nízkoemisní vozidla

 

NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl 1.2: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Příjem žádostí:   21. 1. 2016 – 29. 7. 2016 (ukončení realizace nejpozději do 31. 10. 2018)

Výše podpory: obce a kraje 90 %, dopravci ve veřejné dopravě 85 %

Minimální výše způsobilých výdajů 5.000.000 Kč vč. DPH, maximální 200.000.000 Kč

Oprávnění žadatelé: obce a kraje (pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy), dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

Hlavním cílem je nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.  

 

Podporované aktivity:

·         Nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, využívající alternativní palivo CNG nebo LPG a splňující normu EURO 6

·         Nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík

·         Nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Povinné přílohy k žádosti:

1.   Plná moc

2.   Dokumentace k uskutečněným zadávacím a výběrovým řízením

3.   Doklady o právní subjektivitě žadatele

4.   Výpis z rejstříku trestů

5.   Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících

6.   Licence k provozování linkové osobní dopravy

7.   Studie proveditelnosti

8.   Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

9.   Průzkum trhu

10.         Seznam objednávek – přímých nákupů

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě pracujeme zcela zdarma!