DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MMR obnovy komunikací

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

 

Lhůta pro podávání žádosti:                                 3. 11. 2015  -  15.1. 2016

 

Příjemce dotace – obce do 3000 obyvatel

 

 

Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací  (konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, parkovací zálivy, opěrné zdi, terasy, násypy a svahy, příkopy a odvodňovací zařízení, veřejné osvětlení, které souvisí s obnovou komunikace…)

 

Výše dotace  - max. 50 %  uznatelných nákladů, min. výše 100.000,-Kč/1 akce, max.1 mil. Kč/1 akce

 

Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součásti a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně:

1)    všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,

2)    místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), revizní zařízení, ochranné štíty a sítě na nich, propustky,

3)    galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení,

4)    jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci,

5)    veřejné osvětlení, které přímo souvisí s obnovovanou komunikací.

Opravu, údržbu či výstavbu chodníků lze uznat, je-li chodník součástí komunikace (vyznačen na komunikaci).

 

Poskytnutá dotace musí být vyčerpána v roce 2016.

 

Financování akce

Financování dotovaných akcí bude probíhat pouze prostřednictvím České národní banky (ČNB). Žadatel musí mít zřízen účet u ČNB již v době podání žádosti o dotaci.

 

 

Přílohy k žádosti

1)    doklad o vlastnictví majetku:

o výpis z katastru nemovitostí včetně katastrální mapy (místní komunikaci označit ve výpisu i ve snímku), (výpis z KN nebo z dálkového přístupu do KN podepsaný a opatřený razítkem žadatele) nebo (i)

o nabývací smlouva (originál nebo ověřená kopie) nebo (i)

o pasport komunikací (karta majetku) podle § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (pokud jej obec má k dispozici) nebo (i)

o doklad o zaúčtování do DHM (dlouhodobý hmotný majetek) nebo (i)

o jiný doklad o vlastnictví majetku,

o v případě, že místní komunikace nebo její část, která je předmětem dotace, není ve vlastnictví žadatele, předloží žadatel Smlouvu o právu provést stavbu a zároveň smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem bude převedení této místní komunikace do vlastnictví žadatele nejpozději do 31. července 2016,

2)    předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek,

3)    podrobná fotodokumentace poškozeného majetku uložená na CD. Vyžaduje se celkový pohled (na každých 200 m délky min. jeden snímek) s případnými detailními snímky poškození. Celkový snímek se pořizuje pokud možno se záchytnými body (značení komunikací, sloupy osvětlení, ploty domů aj.). Snímky se pořizují za denního světla a přiměřené viditelnosti.

4) u akcí stavebního charakteru – dále podle bodů 7.2.6 až 7.2.8.

 

7.2.6 Části projektové dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby (zakreslenou do katastrální mapy s čísly parcelními) jako součást dokumentace akce (podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).

7.2.7 Dokumentace požadovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která bude (podle druhu stavby) zahrnovat:

1) písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení nebo prohlášení oprávněného zástupce obce, svazku obcí nebo kraje o tom, že stavební úřad ve lhůtě stanovené zákonem svůj souhlas nebo zákaz k ohlášení nezaslal (podle § 106 stavebního zákona) nebo

2) stavební povolení (podle § 115 stavebního zákona), resp. žádost o jeho vydání nebo

3) veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem o provedení stavby nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení (podle § 116 stavebního zákona) nebo

4) certifikát autorizovaného inspektora (podle § 117 stavebního zákona).

 

7.2.8 Jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle § 103 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, doloží se pouze soulad akce, pro niž je požadována dotace, se schválenou územně plánovací dokumentací (prohlášením statutárního zástupce, volnou formou).