DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

IROP stanice záchranného systému

 

Stanice INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Pro POV2 a POV3 a exponovaná území 

 

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-36-Stanice-IZS

 

Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS

 • Stavební úpravy stávající základní složky IZS (např. výstavba nových garážových prostor s cílem řádného garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy
  a zjištění kontinuální připravenosti a prostředků k nasazení; pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro nouzový provoz stanice)
 • Vybudování nové stanice základní složky IZS včetně vybavení a úpravy vnější prostor
  (v případě, že nelze přípustných podmínek dosáhnout stavebními úpravami) – např. z původní stanice, kde není zajištěna odolnosti proti opakujícím se výskytům mimořádných událostí, které ohrožují chod stanice; není zajištěna přijatelná reakční doba apod.

Příjem žádostí: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2017

Výše podpory:

 • Kraje, obce 90%
 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace 100%

Minimální výše celkových způsobilých výdajů 1 mil. Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů 300 mil. Kč.

Oprávnění žadatelé:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany, JSDH II a III kategorie
 • kraje (kromě Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby,
 • státní organizace,
 • Generální ředitelství HZS,
 • Policejní prezidium

Celková alokace: 2,09 mld. Kč.

Povinné přílohy k žádosti:

 1. Plná moc
 2. Dokumentace k uskutečněným zadávacím a výběrovým řízením
 3. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 4. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 5. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby
 6. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
 7. Položkový rozpočet stavby
 8. Studie proveditelnosti
 9. Výpočet čistých jiných fakturačních příjmů
 10. Průzkum trhu
 11. Stanovisko HZS kraje
 12. Seznam objednávek – přímých nákupů

 

Aktivity této výzvy lze realizovat pouze v exponovaném území. Exponovaná území jsou vymezena správním obvodem obcí s rozšířenou působností a představují oblasti s výskytem klimatických jevů (orkány a větrné smrště, extrémní sucha, nadprůměrné sněhové srážky a masivní námrazy, povodně)
a antropogenních rizik.

Projekt musí řešit alespoň jednu z mimořádných událostí:

 • sněhové srážky, masivní námrazy
 • orkány a větrné smrště
 • extrémní sucho
 • havárie nebezpečných látek
 • povodně (povodně s četností 20 let a méně)

 

 

Pokud je žadatelem kraj jako zřizovatel zdravotnické záchranné služby, musí být hlavní aktivity projektu v souladu s dokumentem “Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020”

 

U projektů obcí a státních organizací zaměřených na jednotky SDH a jednotky HZS podniku
s územní působností musí být hlavní aktivity projektu v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti
a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 - 2020“. Soulad projektu s dokumentem je potvrzován v rámci Stanoviska HZS kraje.

 

 

Hlavní podporované aktivity:

 • Stavební úpravy stanice základní složky IZS.

Zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Aktivita je zaměřena na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu, stavbu nového objektu, pořízení potřebného vybavení či technologií stanice základní složky IZS a úpravu vnějších prostor.

 • Vybudování stanice základní složky IZS.

Zajištění odolnosti prostřednictvím nové dislokace v případě stanic, které jsou ohrožovány opakujícími se výskyty mimořádných událostí ohrožujících chod stanice, nebo u kterých není zajištěna přijatelná reakční doba pro nasazení složky IZS. V této aktivitě bude realizována stavba nové stanice základní složky IZS, pořízení jejího vybavení či technologií a úprava vnějších prostor.

 

Vedlejší podporované aktivity:

 • zpracování projektové dokumentace,
 • zpracování studie proveditelnosti nebo její části,
 • zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a organizace výběrových
  a zadávacích řízení,
 • povinná publicita projektu,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • nákup pozemků,
 • demolice objektů, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě pracujeme zcela zdarma!